เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

dc.contributor.orgUnitสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีTH
dc.date.accessioned2022-06-01T03:21:58Z
dc.date.available2022-06-01T03:21:58Z
dc.date.issued2022TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า สารบัญ รายงานภาวะเศรษฐกิจ ตอนที่ 1 รายงานฐานะการเงินการคลังของประเทศ -ส่วนที่ 1 ฐานะเงินสด -ส่วนที่ 2 หนี้สาธารณะและการก่อหนี้ภาครัฐ --หนี้ในประเทศที่รัฐบาลค้ำประกัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 --หนี้ต่างประเทศของรัฐบาล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 --หนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลค้ำประกัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ตอนที่ 2 ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ -1. ตารางแสดงความร่วมมือที่ประเทศไทยได้รับ จำแนกตามแหล่งผู้ให้ (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) -2. ตารางแสดงมูลค่าความร่วมมือที่ประเทศไทยได้รับจากต่างประเทศ จำแนกตามหน่วยงานเจ้าสังกัด (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ตอนที่ 3 รัฐวิสาหกิจ -ส่วนที่ 1 รายงานฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ -ส่วนที่ 2 ตารางสรุปฐานะการเงินและการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ --1. ตารางแสดงฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ --2. ตารางแสดงการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ -ส่วนที่ 3 รายงานการดำเนินงานของแต่ละรัฐวิสาหกิจ --1. สาขาพลังงาน ---บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ---การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ---การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ---การไฟฟ้านครหลวง --2. สาขาขนส่ง ---องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ---สถาบันการบินพลเรือน ---บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ---บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ---บริษัท ขนส่ง จำกัด ---การรถไฟแห่งประเทศไทย ---การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ---การท่าเรือแห่งประเทศไทย ---การทางพิเศษแห่งประเทศไทย --3. สาขาสื่อสาร ---บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ---บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ---บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) --4. สาขาสาธารณูปการ ---บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ---การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ---องค์การจัดการน้ำเสีย ---การประปาส่วนภูมิภาค ---การประปานครหลวง ---การเคหะแห่งชาติ --5. สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ---องค์การตลาด ---สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ---บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ---องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ---โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ---การยาสูบแห่งประเทศไทย ---โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ---บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด --6. สาขาเกษตร ---องค์การคลังสินค้า ---องค์การสะพานปลา ---องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ---องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ---การยางแห่งประเทศไทย --7. สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ---องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ---องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ---องค์การสวนพฤกษศาสตร์ --8. สาขาสังคมและเทคโนโลยี ---องค์การเภสัชกรรม ---องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ---สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ---การกีฬาแห่งประเทศไทย ---การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย --9. สาขาสถาบันการเงิน ---บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ---ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ---ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ---ธนาคารออมสิน ---ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ---ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ---ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ---สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ---บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ตอนที่ 4 องค์การมหาชน -ส่วนที่ 1 ตารางแสดงการจำแนกตามสังกัดกระทรวง และลักษณะการจัดตั้งองค์การมหาชน -ส่วนที่ 2 ตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 -ส่วนที่ 3 องค์การมหาชนพร้อมรายละเอียด --สำนักนายกรัฐมนตรี ---สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ---สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ---สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ---สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ---สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ---สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ---สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ---สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) --กระทรวงกลาโหม ---สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) --กระทรวงการคลัง ---สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) --กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ---องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) --กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ---สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) --กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ---สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ---สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ---สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ---สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ---ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ---สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ---สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ---สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ---สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ---สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ---สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) --กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ---สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ---สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ---สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) --กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ---สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ---สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล --กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ---สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ---องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) --กระทรวงพาณิชย์ ---สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ---สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ---สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) --กระทรวงยุติธรรม ---สถาบันอนุญาโตตุลาการ ---สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) --กระทรวงแรงงาน ---สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) --กระทรวงวัฒนธรรม ---ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ---ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ---หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) --กระทรวงศึกษาธิการ ---สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ---สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ---สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ---โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ---สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ---สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) --กระทรวงสาธารณสุข ---สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ---สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ---สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ---สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ---โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ---สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตอนที่ 5 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน -ส่วนที่ 1 ตารางแสดงฐานะการเงินของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน -ส่วนที่ 2 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนพร้อมรายละเอียด --สำนักนายกรัฐมนตรี ---สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ----กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ---สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ----เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย ---สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ----กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ---สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ----กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ---สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ----กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย --กระทรวงกลาโหม ---สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ----เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร ----เงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ----เงินทุนหมุนเวียนศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ----เงินทุนหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหาร ----เงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร ---กองบัญชาการกองทัพไทย ----เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ ---กองทัพเรือ ----เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์ สัตหีบ - กองทัพเรือ ----กองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา --กระทรวงการคลัง ---สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ----กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ----กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ---กรมธนารักษ์ ----เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของ ----กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ---กรมบัญชีกลาง ----กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ---สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ----กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ---สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ----กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ---สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ----กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ---สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ----กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ----กองทุนประกันชีวิต ----กองทุนประกันวินาศภัย ---กองทุนการออมแห่งชาติ ----กองทุนการออมแห่งชาติ --กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ---สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ----กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ----กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ---กรมการท่องเที่ยว ----กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว ---การกีฬาแห่งประเทศไทย ----กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ --กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ---สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ----กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ---กรมกิจการเด็กและเยาวชน ----กองทุนคุ้มครองเด็ก ---กรมกิจการผู้สูงอายุ ----กองทุนผู้สูงอายุ ---กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ----กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ---กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ----กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ---กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ----กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ----เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์ --กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ---สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ----กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ----เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ---สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ----กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม --กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ---สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ----กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ----กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ---กรมการข้าว ----เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ---กรมชลประทาน ----เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ----กองทุนจัดรูปที่ดิน ---กรมประมง ----เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ ---กรมปศุสัตว์ ----เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ---กรมวิชาการเกษตร ----เงินทุนหมุนเวียนยางพารา ----เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ----กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ---กรมส่งเสริมสหกรณ์ ----กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ---สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ----กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ---สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ----กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ----กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร --กระทรวงคมนาคม ---กรมการขนส่งทางบก ----เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ ----กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ---กรมทางหลวง ----เงินทุนหมุนเวียนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ----เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ---กรมท่าอากาศยาน ----เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน --กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ---สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ----กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม --กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ---กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ----เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ---กรมทรัพยากรธรณี ----กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ---กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ----กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ---สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ----กองทุนสิ่งแวดล้อม --กระทรวงพลังงาน ---สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ----กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ---สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ----กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ---สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ----กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน --กระทรวงพาณิชย์ ---กรมการค้าภายใน ----กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ---กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ----กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ --กระทรวงมหาดไทย ---กรมการปกครอง ----กองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ---กรมการพัฒนาชุมชน ----กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ---กรมโยธาธิการและผังเมือง ----กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ --กระทรวงยุติธรรม ---สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ----กองทุนยุติธรรม ---สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ----กองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด --กระทรวงแรงงาน ---กรมการจัดหางาน ----กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ----กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ----กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ---กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ----กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ---กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ----กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ----กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ----กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ---สำนักงานประกันสังคม ----กองทุนประกันสังคม ----กองทุนเงินทดแทน --กระทรวงวัฒนธรรม ---กรมการศาสนา ----กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ---กรมศิลปากร ----เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต ----กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ---กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ----กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ---สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ----กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ---สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ----กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ --กระทรวงศึกษาธิการ ---สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ----เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ----กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ----กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ---สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ----กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ----กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ---สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ----กองทุนสงเคราะห์ ---สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ----กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา --กระทรวงสาธารณสุข ---กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ----กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ---สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ----เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ---สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ----กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ---สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ----กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ --กระทรวงอุตสาหกรรม ---สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ----กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ---กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ----เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ---สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ----กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย --ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ---สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ----กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ---สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ----กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ---สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ----กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก --หน่วยงานของรัฐสภา ---สถาบันพระปกเกล้า ----กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย ---สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ----เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ----กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา --หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ ---สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ----กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ---สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ----กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ---สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ----กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ---สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ----กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ -ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ปกหลัง
dc.format.extent948TH
dc.identifierhrE1_525650531.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/597583
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรีTH
dc.relationเอกสารแนบระเบียบวาระ สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 31 พฤษภาคม 2565TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.rights.holderสำนักนายกรัฐมนตรีTH
dc.subjectงบประมาณTH
dc.subjectงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566TH
dc.titleเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566TH
dc.typeText
mods.genreเอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilBatchNo25TH
nalt.councilTerm4TH
nalt.date.issuedBE2565
nalt.date.sitting2022TH
nalt.date.sittingBE2565
nalt.dateAgenda2022-05-31TH
nalt.dateAgendaBE2565-05-31
nalt.dateProposed2022-05-17TH
nalt.dateProposedBE2565-05-17
nalt.meetingCategoryสภาผู้แทนราษฎรTH
nalt.meetingSessionTypeสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งTH
nalt.sittingNo4TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
hrE1_525650531.pdf
ขนาด:
16.59 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format