รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างตัวบ่งชี้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา = An Establishment of Indicators for Evaluating Performances of the Senate Standing Committee

ข้อมูลอ้างอิง
สุธรรม รัตนโชติ, สุทิศา รัตนวิชา, สุวิชา วรวิเชียรวงษ์ (2005). รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างตัวบ่งชี้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา = An Establishment of Indicators for Evaluating Performances of the Senate Standing Committee. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/380556.
View online Resources