รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างตัวบ่งชี้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา = An Establishment of Indicators for Evaluating Performances of the Senate Standing Committee

dc.contributor.authorสุธรรม รัตนโชติTH
dc.contributor.authorสุทิศา รัตนวิชาTH
dc.contributor.authorสุวิชา วรวิเชียรวงษ์TH
dc.date.accessioned2014-07-22T02:45:51Z
dc.date.available2014-07-22T02:45:51Z
dc.date.issued2005-11TH
dc.description.sponsorshipคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาTH
dc.description.tableofcontentsปก คำนำ บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ สารบัญ บทที่ 1 บทนำ >ความเป็นมาและสภาพปัญหา >วัตถุประสงค์ของการวิจัย >ขอบเขตของการวิจัย >นิยามศัพท์ >ประโยชน์ที่่คาดว่าจะได้รับ บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง >หน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา >การประเมินผล >แนวการวิจัยประเมินผล >ตัวบ่งชี้ในการวิจัยประเมินผล >ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง >กรอบแนวความคิดของการวิจัย บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย >การได้มาซึ่งข้อมูล >การวิเคราะห์ข้อมูล บทที่่ 4 ตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา >ตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา >ระดับการประเมินผล >ตัวแบบสำหรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา >การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการการกีฬา >การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการการงบประมาณ >การได้มาซึ่งข้อมูล >วิธีการประเมินผล >รายงานผลการประเมินผล บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม >ภาคผนวก ก >ภาคผนวก ข >ภาคผนวก ค ประวัติผู้วิจัย
dc.format.extent66TH
dc.identifier2548_วิจัย_ผลการปฏิบัติหน้าที่กมธ_สว_สุธรรม.pdfTH
dc.identifier.isbn9749354346TH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/380556
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาTH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาTH
dc.subjectการวิจัยTH
dc.subjectการประเมินผลTH
dc.subjectคณะกรรมาธิการการสามัญประจำวุฒิสภาTH
dc.subjectการปฏิบัติหน้าที่TH
dc.subjectสารสนเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภาTH
dc.titleรายงานการวิจัยเรื่องการสร้างตัวบ่งชี้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา = An Establishment of Indicators for Evaluating Performances of the Senate Standing CommitteeTH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreรายงานการวิจัยTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilTypeวุฒิสภา
nalt.date.issuedBE2548-11
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2548_วิจัย_ผลการปฎิบัติหน้าที่กมธ_สว_สุธรรม.pdf
ขนาด:
349.56 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format