เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์, อานันท์ เกียรติสารพิภพ, พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ, วรพงษ์ แพรม่วง (2020). เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/563830.
View online Resources