แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

dc.contributor.authorคณะกรรมการปฏิรูปTH
dc.contributor.authorคปร.TH
dc.date.accessioned2014-11-05T08:49:23Z
dc.date.available2014-11-05T08:49:23Z
dc.date.issued2011-07TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า สารบัญ ความนำ แผนภูมิของภาพรวมการปฏิรูปของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง - ความล้มเหลวเชิงโครงสร้างของประเทศไทย - ความเหลื่อมล้ำ - การบริหการจัดการทรัพยากร - - ๑. ทรัพยากรธรรมชาติ - - - ๑.๑ ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร - - - ๑.๒ ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ - - - ๑.๓ ปฏิรูปการบริการจัดการทรัพยากรป่า - - - ๑.๔ ปฏิรูปการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ - - - ๑.๕ ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - - - ๑.๖ ปฏิรูปสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ - - ๒. ทรัพยากรเศรษฐกิจ - - - ปฏิรูปทุน - - - ปฏิรูปด้านแรงงาน - - - ๒.๓ ปฏิรูปการเกษตรเพื่อสังคมที่เป็นธรรม - - - ๒.๔ ปฏิรูประบบภาษี - - - ๒.๕ ปฏิรูประบบตลาด - - - ๒.๖ ปฏิรูปด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม - - - ๒.๗ ปฏิรูประบบพลังงาน - - ๓. ทรัพยากรสังคม - - - ๓.๑ ปฏิรูปการศึกษา - - - ๓.๒ ศาสนธรรมและจิตวิญญาณ - - - ๓.๓ การเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ - - - ๓.๔ ปฏิรูปด้านการสื่อสาร - - - ๓.๕ ปฏิรูประบบสาธารณสุข - - - ๓.๖ ปฏิรูปเมืองเพื่อคุณภาพชีวิต - - - ๓.๗ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - - ๔. ทรัพยากรการเมือง - - - ๔.๑ ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ - - - ๔.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม - - - ๔.๓ ปฏิรูปการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร - - - ๔.๔ ปฏิรูปกองทัพ รายงานภาคผนวก คำนำ ยุทธศาสตร์การปฏิรูป กรอบการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูป แถลงการณ์คณะกรรมการปฏิรูปว่าด้วยแนวทางปฏิรูปการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร[คณะกรรมการปฏิรูป] ข้อเสนอปฏิรูปการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร[คณะกรรมการปฏิรูป] คำชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการจำกัดเพดานถือครองที่ดินสำหรับนิติบุคคล แถลงการณ์คณะกรรมการปฏิรูปว่าด้วยแนวทางปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ[คณะกรรมการปฏิรูป] ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ[คณะกรรมการปฏิรูป] ข้อเสนอการสร้างความเป็นธรรมในการจัดการทรัพยากรแร่[คณะกรรมการปฏิรูป] ข้อเสนอการสร้างความเป็นธรรมในระบบงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม[คณะกรรมการปฏิรูป] (ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูปฐานทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนและเป็นธรรม[คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการจัดการที่ดินฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและน้ำ] (ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูปนโยบายการจัดการน้ำ[คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการจัดการที่ดินฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและน้ำ] (ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง[คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการจัดการที่ดินฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและน้ำ] (ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูประบบแรงงาน[คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบแรงงาน] (ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูปการเกษตรเพื่อสังคมที่เป็นธรรม[คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบเกษตรกรรม] (ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูปการจัดการศึกษาของประเทศ[คณะอนุกรรมการกลุ่มการศึกษา] (ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูปเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในเมือง[คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมือง] (ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูปความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านสาธารณสุขในประเทศไทย[วิชัย โชควิวัฒน] (ร่าง" ข้อเสนอการปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างศาสนธรรมกับสังคม[พระไพศาล วิสาโล] (ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูประบบการเกษตรแบบพันธะสัญญา[ไพสิฐ พาณิชย์กุล] (ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูประบบการประกันความเสี่ยงของเกษตรกร[อดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ] (ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูปการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร[ชลธาร วิศรุตวงศ์] (ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูปตลาดสินค้าเกษตรและโครงสร้างการตลาด[สมพร อิศวิลานนท์] (ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูประบบพลังงาน[เดชรัต สุขกำเนิด] เอกสารเพิ่มเติมภาคผนวก ปกหลัง
dc.format.extent511TH
dc.format.extent511TH
dc.identifier2554_แนวทางปฏิรูปประเทศไทย_คปร.pdfTH
dc.identifier.isbn9789743505942TH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/393694
dc.language.isothaTH
dc.subjectการปฏิรูปประเทศไทยTH
dc.titleแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้งTH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2554-07
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2554_แนวทางปฏิรูปประเทศไทย_คปร.pdf
ขนาด:
45.09 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล