รายงานประจำปี 2549 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ = Annual report 2006 Office of the Public Sector Development Commission

dc.contributor.orgUnitสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการTH
dc.date.accessioned2015-08-27T03:05:30Z
dc.date.available2015-08-27T03:05:30Z
dc.date.issued2006-07TH
dc.description.tableofcontentsปกหลัง -2.1 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ --งบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. --อัตรากำลัง --โครงสร้างของสำนักงาน ก.พ.ร. -1.3 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ---ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ ---ประเด็นยุทธศาสตร์ ---พันธกิจตามกฎหมายของสำนักงาน ก.พ.ร. --วิสัยทัศน์ -1.2 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานก.พ.ร. --เป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการไทย -1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ส่วนที่ 1 : ภาพรวมของสำนักงาน ก.พ.ร. ทำเนียบข้าราชการ ทำเนียบผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สารบัญ สารจากเลขาธิการ ก.พ.ร. คำกล่าวและการปาฐกถา เรื่อง "น้อมนำพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแบบอบ่างในการปฏิบัติราชการของข้าราชการมืออาชีพ" คำกล่าว และการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาระบบราชการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ปกหน้า -Activites Focus -งานสัมมนา - เวทีนวัตกรรม การจัดการความรู้ เครื่องมือสู่ความสำเร็จทางยุทธศาสตร์ (Knowledge Management : A Tool for Strategic Success) ส่วนที่ 4 : เรื่องอื่นๆ --ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน -2.2 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 4 ปี การพัฒนาระบบราชการ -วิเคราะห์งบรายได้และค่าใช้จ่าย -การวิเคราะห์ทางการเงิน -ต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม -หมายเหตุประกอบการเงิน -งบรายได้และค่าใช้จ่าย -งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนที่ 3 : รายงานการเงิน --ก้าวต่อไปของการพัฒนาระบบราชการ ---การจัดระบบเป็นสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ---การบริหารความรู้ภายในองค์กร ---การพัฒนาสมรระนะสำนักงาน ก.พ.ร. --ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างขีดสมรรถนะขององค์กรให้มีความเป็นเลิศ ---การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม (Outside-in Approach) ---การพัฒนาระบบราชการสู่การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (inside-out approach) --ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เปิดระบบราชการสู่กระบวนการประชาธิปไตย ---การยกระดับขีดความสามารถและคุณภาพมาตรฐาน ---การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ---การนำยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินไปจัดทำเป็นแผนการปฏิบัติราชการประจำปี ---การวางยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน --ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสูง ---แนวทางการปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสมในขั้นต่อไป ---การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ---การจัดองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ เพื่อรองรับบทบาทและภารกิจภาครัฐที่ต้องการประสิทธิภาพสูง ---การขยายการบริหารงานแบบบูรณาการออกไปครอบคลุมการบริหารราชการในต่างประเทศ ---การขยายผลการดำเนินงานจังหวัดแบบบูรณาการ ---การพัฒนาโครงสร้างระบบบริหารแบบกลุ่มภารกิจ ---การดำเนินการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ --ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปรับบทบาทภารกิจ และขนาดของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ---การสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต ---การรณรงค์ให้ข้าราชการมีจิตสำนึกในการบริการประชาชน ---การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ---ศูนย์บริการร่วม ---การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
dc.format.extent303TH
dc.identifier2549_รายงานประจำปี49_กพร_52419.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/444842
dc.language.isothaTH
dc.language.isothaTH
dc.publisherบางกอกบล๊อกTH
dc.subjectผลการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการTH
dc.subjectการพัฒนาระบบราชการไทยTH
dc.titleรายงานประจำปี 2549 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ = Annual report 2006 Office of the Public Sector Development CommissionTH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2549-07
nalt.libBibNumber52419TH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2549_รายงานประจำปี49_กพร_52419.pdf
ขนาด:
39.86 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล