รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 17/วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

dc.date.accessioned2021-10-11T02:59:41Z
dc.date.available2021-10-11T02:59:41Z
dc.date.issued2020TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า สารบัญ รายชื่อสมาชิกที่มา ลา ขาดในการประชุมฯ รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร -เรื่องหารือ -กระทู้ถาม --กระทู้ถามสดด้วยวาจา --กระทู้ถามทั่วไป ---กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้[มานพ คีรีภูวดล] ถามนายกรัฐมนตรี ---กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาอาหาร VEGAN เพื่อการส่งออก[องอาจ คล้ามไพบูลย์] ถามนายกรัฐมนตรี (เลื่อนการพิจารณา) ---กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการยกเลิกการใช้สารพาราควอต[สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์] ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ---กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่โรงเรียนเอกชนนอกระบบอย่างเท่าเทียม ไม่ลักลั่นโดยไม่เหมารวมว่าโรงเรียนเอกชนนอกระบบนั้นมุ่งแสวงหากำไร[วิโรจน์ ลักขณาอดิศร] ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ---กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้างถนนและสิ่งก่อสร้างบนแนวสันทรายชายหาดที่ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งทั่วประเทศไทย[ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์] ถามนายกรัฐมนตรี (เลื่อนการพิจารณา) --กระทู้ถามแยกเฉพาะ ---กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การติดตั้งกระแสไฟฟ้าสู่ชุมชนหมู่บ้านผาแดงและบ้านป่าเมี้ยง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา[นิติพล ผิวเหมาะ] ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลื่อนการพิจารณา) ---กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร บริเวณบ้านตองโขบ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร[นิยม เวชกามา] ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ---กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง[นริศ ขำนุรักษ์] ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ---กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 2 จุด จุดบ้านคันชา หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุทอง จุดบ้านนางัว หมู่ที่ 8 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร[อนุรักษ์ บุญศล] ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ---กระทู้ถามแยกเฉพาะ ที่ 114 เรื่อง ขอให้บริหารจัดการน้ำเขื่อนลำปาวสู่พื้นที่เกษตรกรรม ตำบลนาจารย์ ตำบลขมิ้น ตำบลไผ่ ตำบลภูปอและตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์[บุญรื่น ศรีธเรศ ] ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ---กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง พัฒนาพื้นที่บึงกาจับ ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี[อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์] ถามนายกรัฐมนตรี -เรื่องที่ค้างพิจารณา --ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กรณีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคล[กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา][ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์] --ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการศึกษา (การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู)[ปรีดา บุญเพลิง] --ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาหนี้สินครู[สำลี รักสุทธี] --ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้เป็นระบบอย่างยั่งยืน[มานิตย์ สังข์พุ่ม] --ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหนี้สินครู[ประกอบ รัตนพันธ์] --ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู[เกษม ศุภรานนท์] --ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา[สฤษดิ์ บุตรเนียร] --ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยเร่งด่วน[ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ][สรชัด สุจิตต์] --ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครู[ระวี มาศฉมาดล] --ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน[สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์กับคณะ] --ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขบรรเทาปัญหาหนี้สินของครูหรือป้องกันการเกิดปัญหาได้อย่างเป็นระบบ[จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์][นิยม เวชกามา] รายนามคณะผู้จัดทำ ภาคผนวก ประธานลงนาม ปกหลัง บันทึกการออกเสียงลงคะแนน
dc.format.extent351TH
dc.identifiermom-hr-17_25630730.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/587276
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักรายงานการประชุมและชวเลข สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.relationเอกสารการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 17/2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563TH
dc.subject.lccสผ 16TH
dc.titleรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 17/วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563TH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilBatchNo25TH
nalt.councilTerm2TH
nalt.councilTypeสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2563
nalt.date.sitting2020-07-30TH
nalt.date.sittingBE2563-07-30
nalt.meetingCategoryการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
nalt.meetingSessionTypeสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งTH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
nalt.sittingNo17TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 3 จากทั้งหมด 3
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
PRT-HR-25-Minutes-17-25630730.pdf
ขนาด:
48.12 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
รายละเอียด:
รายงานการประชุม
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
PRT-HR-25-Record-17-25630730.pdf
ขนาด:
572.61 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
รายละเอียด:
บันทึกการประชุม
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
PRT-HR-25-Summary-17-25630730.pdf
ขนาด:
283.17 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
รายละเอียด:
สรุปผลการประชุม