รายงานประจำปี 2548 กรมประมง

dc.contributor.orgUnitกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมงTH
dc.date.accessioned2015-05-19T19:16:07Z
dc.date.available2015-05-19T19:16:07Z
dc.date.issued2006TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 ภาพรวม -วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมประมง -ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าหมายการให้บริการ-กลยุทธ์หน่วยงาน-ผลลิต/โครงการ -โครงสร้างแผนงาน-งาน-ผลผลิต-กิจกรรม -โครงสร้างผลผลิตและกิจกรรมของกรมประมง -โครงร้างการแบ่งส่รราชการกรมประมง -อัตรากำลังข้าราชการ ปี 2548 -งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ -ผลสัมฤทธิ์และผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมประมงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 -ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 -ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 -ประเด็นยุทธศาสตร์ : การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ -กลยุทธ์ : ปรับโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต --ผลผลิต 1 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ---1.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง ---1.2 กิจกรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ --ผลผลิต 2 การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ---2.1 กิจกรรมควบคุมการทำประมง ---2.2 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ ---2.3 กิจกรรมพัฒนาการทำประมงและสำรวจแหล่งประมง ---2.4 กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา ---2.5 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ -ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ : การปรับโครงกสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ -กลยุทธ์ : ปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย --ผลผลิตที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสินค้าและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ---3.1 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ---3.2 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมง ---3.3 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง -ประเด็นยุทธศาสตร์ : การขจัดความยากจน -กลยุทธ์ : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร --ผลผลิตที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแขฌงให้เกษตรกร ---4.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ---4.2 กิจกรรมโครงการพระราชดำริ -กลยุทธ์ : การจัดที่ดินและแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน --กิจกรรมการแปลงสินทรัพยฺ์ให้เป็นทุน -งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมประมง ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน -งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 -งบรายได้และค่าใช้จ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 -หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 -การวิเคราะห์ทางการเงิน --1. การย่อส่วนตามแนวดิ่ง --2. การวิเคราะห์ตามแนวนอน ส่วนที่ 4 เรื่องอื่น ๆ -เรือสำรวจประมงมหิดลกับการช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย ภาคผนวก ก. : ผลการปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 -1. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยอมพายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ -2. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแม่เกี๋ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ -3. โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ -4. โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ -5. โครงการอนุรักาสภาพป่าในพื้นที่อำเภอออมก๋อยเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ -6. โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอยางบ้านชุนแตะและบ้านตุงติงเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ -7. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ฟ้าห่อมปก) เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ -8. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ดอยดำ) เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ -9. โครงการพัฒนาฟื้นที่บ้านสวนกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ -10. โครงการเพาะเลี้ยงกบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ -11. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน -12. โครงการธนาคารอาหารชุมชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน -13. โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยิ่งยืน (คลองลาน) จังหวัดกำแพงเพชร -14. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ -15. โครงการส่งเสริมและสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตพื้นที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ -16. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทราบตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร -17. โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ -18. โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านยางน้อย ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี -19. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา -20. โครงการแขื่นคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก -21. โครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา -22. โครงการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรผสมผสานในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา -23. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี -24. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาหมู่บ้านตามแนวชายแดนในพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี -25. โครงการศุนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี -26. โครงการศุนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์ปูทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ -27. โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร -28. โครงการพัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช -29. โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6 จังหวัดปัตตานี -30. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี -31. โครงการสาธิตและเพาะพันธุ์ปลาหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส -32. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จัหงวัดนราธิวาส -33. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย (42 จังหวัด) -34. โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นรทุรกันดาร ระยะที่ 3 ภาคผนวก ข. รายชื่อโครงการวิจัยที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำแนกตามผลผลิต -ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ -ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมพัฒนาการทำประมงและสำรวจแหล่งประมง โครงการวิจัยด้านการทำการประมงทั้งในและนอกน่านน้ำ -ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมง โครงการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง ภาคผนวก ค. รายชื่อผลงานวิชาการรางวัลดีเด่นและชมเชย ประจำปี 2548 -สาขาการวิจัยด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำ -สาขาการวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง -สาขาการวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง -สาขาการวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด -สาขาการวิจัยด้านการพัฒนาด้านโรคสัตว์น้ำ -สาขาการวิจัยด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ภาคผนวก ง. ตารางผลการปฏิบัติงานและรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2548 -ตารางที่ 1 ผลการปฏิบัติงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแก่เกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 -ตารางที่ 2 ผลการปฏิบัติงานการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ : ผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 -ตารางที่ 3 ผลการปฏิบัติงานการเพิ่มผลผลืตสัตว์น้ำ : ผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 -ตารางที่ 4 ผลการปฏิบัติงานการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ : งานปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 -ตารางที่ 5 ผลการปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 -ตารางที่ 6 ผลการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 -ตารางที่ 7 ผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการประมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 -ตารางที่ 8 ผลการปฏิบัติงานการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 -ตารางที่ 9 ผลการปฏิบัติงานโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 -ตารางที่ 10 ผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ/แจกพันธุ์สัตว์น้ำ จำแนกตามผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 -ตารางที่ 11 สรุปรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ปกหลัง
dc.format.extent155TH
dc.identifier2549_กรมประมง2548 _กษ.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/425882
dc.language.isothaTH
dc.publisherกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์TH
dc.subjectผลการดำเนินงานกรมประมง ปี 2548TH
dc.titleรายงานประจำปี 2548 กรมประมงTH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2549
nalt.libBibNumber47118TH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2549_กรมประมง2548 _กษ.pdf
ขนาด:
16.47 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล