รายงานการวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 10/2560 การเบิกจ่ายงบประมาณกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). รายงานการวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 10/2560 การเบิกจ่ายงบประมาณกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/586206.
View online Resources