รายงานการเข้าร่วมประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific-APLAP) ประจำปี 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2561

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
นริศรา เพชรพนาภรณ์, ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ (2019). รายงานการเข้าร่วมประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific-APLAP) ประจำปี 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2561. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/553596.
View online Resources