รายงานประจำปี 2548 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

dc.contributor.orgUnitสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติTH
dc.date.accessioned2015-08-26T09:43:29Z
dc.date.available2015-08-26T09:43:29Z
dc.date.issued2006TH
dc.description.tableofcontents-บทบาทหน้าที่ของ สศช. -วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์หลักของ สศช. -การผลักดันยุทธศาสตร์ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2548-2551) -การใช้ทรัพยากรของ สศช. ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของ สศช. -ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2548 -ผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2548 ของ สศช. --การขจัดความยากจน --การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ --การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ --การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม --การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ --การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี --การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม --การรักษาความมั่นคงของรัฐ ส่วนที่ 3 รายงานการเงินของ สศช. -งบการเงิน -ต้นทุนผลิตและกิจกรรม -การวิเคราะห์งบการเงิน ส่วนที่ 4 ภารกิจอื่นๆ ของ สศช. -การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2548 -การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง -การนำ "ธนาคารสมอง" ร่วมพัฒนาประเทศ -การสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในส่วนภูมิภาค (ครม.สัญจร) รายชื่อคณะทำงาน ปกหลัง ปกหน้า สารบัญ ส่วนที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
dc.format.extent135TH
dc.identifier2549_รายงานประจำปี48_สศช_นร_47577.pdfTH
dc.identifier.isbn9749769457TH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/444784
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีTH
dc.subjectผลการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2548TH
dc.subjectนโยบายและการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติTH
dc.titleรายงานประจำปี 2548 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติTH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2549
nalt.libBibNumber47577TH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2549_รายงานประจำปี48_สศช_นร_47577.pdf
ขนาด:
15.64 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล