แนวทางการดำเนินการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
อุทัยวรรณ อร่ามศรี (2021). แนวทางการดำเนินการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/593528.
View online Resources