รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556

dc.contributor.orgUnitกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมTH
dc.date.accessioned2021-04-23T07:45:55Z
dc.date.available2021-04-23T07:45:55Z
dc.date.issued2013TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า สารบัญ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บทที่ 1 บทนำ -1.1 ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย -1.2 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในระดับโลกและระดับภูมิภาค -13 สรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลง บทที่ 2 สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขา -2.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน -2.2 ความหลากหลายทางชีวภาพ -2.3 ทรัพยากรนํ้า -2.4 ทรัพยากรพลังงาน -2.5 ทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแร่ -2.6 สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน -2.7 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม -2.8 สถานการณ์มลพิษ บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดล้อมสำคัญ -3.1 ภัยแล้งและภาวะการขาดแคลนนํ้า -3.2 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแม่นํ้าโขง -3.3 การสูญพันธุ์และการสูญเสียระบบนิเวศกับการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ บทที่ 4 ข้อเสนอแนะเชิงบูรณาการ -4.1 ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาในภาพรวมของโลกและประเทศไทย -4.2 สถานการณ์และจุดอ่อนในประเทศไทย -4.3 ข้อเสนอแนะเชิงบูรณาการ บรรณานุกรม ภาคผนวก -ภาคผนวก 1 การศึกษารายละเอียดกรอบการประเมินสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม DPSIR -ภาคผนวก 2 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 -ภาคผนวก 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองเก่า -ภาคผนวก 4 สัตว์สัญลักษณ์ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2010 และพืชสัญลักษณ์ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2010 -ภาคผนวก 5 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 -ภาคผนวก 6 คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ 4/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สารบัญรูป -รูปที่ 1.1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ จำแนกตามภาคการผลิต ปี พ.ศ. 2550-2555 -รูปที่ 1.1.2 การบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนสุทธิ ปี พ.ศ. 2550-2555 -รูปที่ 1.1.3 จำนวนโครงการและมูลค่าการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม ปี พ.ศ. 2550-2555 -รูปที่ 1.1.4 ร้อยละของสาขาการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในปี พ.ศ. 2555 -รูปที่ 1.1.5 ร้อยละของโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ได้รับการส่งเสริมจำแนกตามขนาดการลงทุนในปี พ.ศ. 2555 -รูปที่ 1.1.6 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2540-2555 -รูปที่ 1.1.7 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550-2555 -รูปที่ 1.1.8 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี พ.ศ. 2541-2555 -รูปที่ 1.1.9 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2541-2555 -รูปที่ 1.1.10 จำนวนประชากรทั่วราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2547-2555 -รูปที่ 1.1.11 พยากรณ์โครงสร้างประชากรไทยแต่ละช่วงอายุ พ.ศ. 2543-2573 -รูปที่ 1.1.12 ปิรามิดประชากรของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2503-2573 -รูปที่ 11.13 จำนวนคนต่างด้าว จำแนกตามลักษณะการเข้าเมืองถูกกฎหมายและผิดกฎหมายทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2544-2555 -รูปที่ 1.1.14 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว และสัดส่วนคนจนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2554 -รูปที่ 1.2.1 งบประมาณยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2552-2557 -รูปที่ 2.1.1 อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนและรายปีของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส) ปี พ.ศ. 2555 -รูปที่ 2.1.2 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในรอบปี พ.ศ. 2494-2554 -รูปที่ 2.1.3 อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยในรอบปี พ.ศ. 2494-2554 -รูปที่ 2.1.4 อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ยในรอบปี พ.ศ. 2494-2554 -รูปที่ 2.1.5 ปริมาณฝนเฉลี่ยรวมรวม พ.ศ. 2555 -รูปที่ 2.1.6 ร้อยละปริมาณฝนรายเดือนและรายปี พ.ศ. 2555 เปรียบเทียบกับค่าปกติ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) -รูปที่ 2.1.7 ร้อยละของปริมาณฝนประเทศไทยเปรียบเทียบค่าปกติ ปี พ.ศ. 2494-2550 -รูปที่ 2.1.8 สถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2494-2554 -รูปที่ 2.1.9 จำนวนพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2532-2554 -รูปที่ 2.1.10 สถิติระดับนํ้าทะเล พ.ศ. 2483-2553 ณ จุดตรวจวัดบริเวณกรุงเทพมหานคร ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดภูเก็ต -รูปที่ 2.1.11 อัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง ปี พ.ศ. 2546-2555 -รูปที่ 2.1.12 สรุปสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน -รูปที่ 2.2.1 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2541-2555 -รูปที่ 2.2.2 จำนวนพื้นที่ถูกบุกรุกและจำนวนคดีป่าไม้โนส่วนของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุพืช -รูปที่ 2.2.3 สถิติพื้นที่ไฟป่าในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2541-2555 -รูปที่ 2.2.4 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2504-2552 -รูปที่ 2.2.5 จำนวนพื้นที่และคดีบุกรุกป่าชายเลน และจำนวนคดีตัดไม้ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2554 -รูปที่ 2.2.6 สถิติสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นและร้อยละของขนิดในการเกยตื้น ปี พ.ศ. 2546-2555 -รูปที่ 2.2.7 สถิติการพบเห็นการตายของโลมาอิรวดีโนทะเลสาบสงขลา ฒั้แต่ปี พ.ศ. 2549-2556 -รูปที่ 2.2.8 สรุปสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ -รูปที่ 2.3.1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนสะสมของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2555 และร้อยละของการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนรายเดือนในปี พ.ศ. 2555 เปรียบเทียบกับค่าปกติ -รูปที่ 2.3.2 การแพร่กระจายของปริมาณฝนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 : ภาพซ้ายปริมาณฝนรวม (มิลลิเมตร) และภาพขวาปริมาณฝนรวมเปรียบเทียบกับค่าปกติ (มิลลิเมตร) -รูปที่ 2.3.3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551-2555 -รูปที่ 2.3.4 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกักเก็บนํ้าตามแผนพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการชลประทาน -รูปที่ 2.3.5 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชลประทาน พ.ศ. 2547-2555 -รูปที่ 2.3.6 ปริมาณการใช้นํ้าเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมในลุ่มนํ้าหลักของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 -รูปที่ 2.3.7 จำนวนหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2532-2555 -รูปที่ 2.3.8 สรุปเหตุการณ์นํ้าท่วมประเทศไทยในรอบ 11 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2545-2556 -รูปที่ 2.3.9 สรุปสถานการณ์ทรัพยากรนํ้า -รูปที่ 2.4.1 การใช้พลังงานในอดีต และแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานในอนาคต จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2533-2573 -รูปที่ 2.4.2 ร้อยละการผลิตพลังงานจำแนกตามประเภทพลังงาน พ.ศ. 2555 -รูปที่ 2.4.3 ปริมาณการนำเข้า การส่งออก และการนำเข้าพลังงานสุทธิ พ.ศ. 2553-2555 -รูปที่ 2.4.4 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พ.ศ. 2545-2555 -รูปที่ 2.4.5 ปริมาณความเข้มข้นของการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. 2538-2552 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ -รูปที่ 2.4.6 การใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553-2555 -รูปที่ 2.4.7 สรุปสถานการณ์ทรัพยากรพลังงาน -รูปที่ 2.5.1 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศไทย ปี 2551-2552 -รูปที่ 2.5.2 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2545-2554 -รูปที่ 2.5.3 เนื้อที่เพาะปลูกข้าว (ไร่) ปีเพาะปลูก พ.ศ. 2544/2545-พ.ศ. 2553/2554 -รูปที่ 2.5.4 การผลิต การบริโภค และการค้าทรัพยากรแร่ระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2549-2554 -รูปที่ 2.5.5 สรุปสถานการณ์ทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแร่ -รูปที่ 2.6.1 จำนวนประชากร ทั่วราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2547-2555 -รูปที่ 2.6.2 ประเภทการใช้ที่ดินในประเทศไทย ปี 2551-2552 -รูปที่ 2.6.3 พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ และสัดส่วนพื้นที่สีเขียว ในกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2546-2555 -รูปที่ 2.6.4 สรุปสถานการณ์สิ่งแวดล้อมชุมชน -รูปที่ 2.7.1 สรุปสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม -รปที่ 2.8.1 ปริมาณฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) เฉลี่ยรายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2555 -รูปที่ 2.8.2 ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และต่ำสุดของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของ 9 จังหวัด ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2555 -รูปที่ 2.8.3 ปริมาณก๊าซโอโซนเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุดในแต่ละปี พ.ศ. 2539-2555 เทียบกับค่ามาตรฐาน -รูปที่ 2.8.4 ปริมาณก๊าซโอโซนเฉลี่ยทั้งปี พ.ศ. 2539-2555 ไม่มีค่ามาตรฐานเปรียบเทียบ -รูปที่ 2.8.5 ปริมาณ N02 เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ปี พ.ศ. 2539-2555 -รูปที่ 2.8.6 ปริมาณ CO เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ปี พ.ศ. 2539-2555 -รูปที่ 2.8.7 ปริมาณ SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ปี พ.ศ. 2539-2555 -รูปที่ 2.8.8 ความเข้มข้นของเบนซีนในบรรยากาศเฉลี่ย 12 เดือน (Moving averages) พ.ศ. 2551-2555 -รูปที่ 2.8.9 ความเข้มข้นคลอโรฟอร์มในบรรยากาศเฉลี่ย 12 เดือน (Moving averages) พ.ศ. 2551-2555 -รูปที่ 2.8.10 ความเข้มข้น 1,3-บิวทาไดอีน ในบรรยากาศเฉลี่ย 12 เดือน (Moving averages) พ.ศ. 2551-2555 -รูปที่ 2.8.11 ความเข้มข้น 1,2-ไดคลอโรอีเทน ในบรรยากาศเฉลี่ย 12 เดือน (Moving averages) พ.ศ. 2551-2555 -รูปที่ 2.8.12 ระดับเสียงเฉลี่ย ปี พ.ศ. 2544-2555 -รูปที่ 2.8.13 ร้อยละของเกณฑ์คุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดินที่สำคัญทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2539-2555 -รูปที่ 2.8.14 สถานการณ์คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง ปี พ.ศ. 2555 -รูปที่ 2.8.15 ผลการประเมินดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2555 -รูปที่ 2.8.16 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งในช่วงปี พ.ศ. 2540-2555 -รูปที่ 2.8.17 ปริมาณและคุณภาพนํ้าบาดาล ปี พ.ศ. 2555 -รูปที่ 2.8.18 แผนภูมิการไหลของปริมาณขยะ ปี พ.ศ. 2555 -รูปที่ 2.8.19 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อวันในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555 -รูปที่ 2.8.20 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น การนำไปใช้ประโยชน์และได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการปี พ.ศ. 2551-2555 -รูปที่ 2.8.21 สัดส่วนการนำขยะชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2555 -รูปที่ 2.8.22 สัดส่วนการนำของเสียภาคอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2551-2555 -รูปที่ 2.8.23 ปริมาณของเสียอันตรายจำแนกตามแหล่งกำเนิดและภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2555 -รูปที่ 2.8.24 พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มครัวเรือนในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เมื่อไม่ใช้งานแล้ว -รูปที่ 2.8.25 การคาดการณ์ปริมาณการเกิดขยะติดเชื้อ ปี พ.ศ. 2551-2555 -รูปที่ 2.8.26 การนำเข้าและผลิตสารเคมีในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551-2555 -รูปที่ 2.8.27 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการได้รับพิษจากสารอันตราย ปี พ.ศ. 2551-2555 -รูปที่ 2.8.28 การลักลอบทิ้งกากของเสีย ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา -รูปที่ 2.8.29 สรุปสถานการณ์มลพิษ -รูปที่ 3.1.1 จำนวนหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2555 -รูปที่ 3.1.2 ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติ พ.ศ. 2555 -รูปที่ 3.1.3 ปริมาณฝนรวม และปริมาณฝนรวมที่ต่างจากค่าปกติ พ.ศ. 255 -รูปที่ 3.1.4 อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนและรายปีของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติ พ.ศ. 2555 (องศาเซลเชียส) -รูปที่ 3.1.5 อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติ พ.ศ. 2555 -รูปที่ 3.1.6 ความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรจากภาวะภัยแล้งที่สำรวจพบ พ.ศ. 2532-2555 -รูปที่ 3.2.1 สภาพลำนํ้าโขงในฤดูนํ้าหลาก จังหวัดอุบลราชธานี -รูปที่ 3.2.2 การขนส่งสินค้าบริเวณลำนํ้าโขงสู่ลำนํ้าโขงตอนบน -รูปที่ 3.2.3 โครงการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังนํ้าตามลำนํ้าโขงตอนบนของประเทศจีน 8 แห่ง -รูปที่ 3.2.4 ตัวอย่างวิถีชีวิตผู้คนตามริมฝั่งแม่นํ้าโขง -รูปที่ 3.2.5 บรรยากาศการท่องเที่ยวริมฝั่งแม่นํ้าโขง -รูปที่ 3.2.6 ชายตลิ่งที่ทรุดบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาว จังหวัดหนองคาย -รูปที่ 3.2.7 ปริมาณฝนรายเดือนที่สถานีต่างๆ ในลุ่มแม่นํ้าโขงตอนล่าง -รูปที่ 3.2.8 คาดการณ์ปริมาณนํ้าเฉลี่ยรายเดือนจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่นํ้าโขงตอนบนในจีน -รูปที่ 3.2.9 เปรียบเทียบระดับนํ้าโขงที่สถานีวัดนํ้าเชียงแสน จังหวัดเชียงรายระหว่างเดือน มกราคม-เมษายน ปี พ.ศ. 2553-2555 -รูปที่ 3.2.10 ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณปลาที่จับได้ในบริเวณแม่นํ้าโขง -รูปที่ 3.2.11 พื้นที่ป่าในลุ่มแม่นํ้าโขงในแต่ละประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2516-2552 -รูปที่ 3.2.12 ประเพณีแข่งเรือยาวที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตผู้คนริมนํ้าโขง -รูปที่ 3.2.13 แผนที่แสดงจำนวนประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนทั้ง 11 แห่ง -รูปที่ 3.3.1 พื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความเหมาะสมสำหรับการปล่อยนกกระเรียน -รูปที่ 3.3.2 ประชากรนกแต้วแร้วท้องดำในประเทศไทย พ.ศ. 2530-2552 -รูปที่ 3.3.3 จำนวนพะยูนที่เกยตื้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2554 -รูปที่ 3.3.4 ร้อยละการตายของพะยูน จำแนกตามสาเหตุการตายตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2505-2554 -รูปที่ 3.3.5 การทำป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับพลับพลึงธารของชุมชนในพื้นที่ -รูปที่ 3.3.6 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2504-2551 -รูปที่ 3.3.7 แผนที่การกระจายตัวของป่าชนิดต่างๆ ในประเทศไทย สารบัญตาราง -ตารางที่ 1.1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ จำแนกตามภาคการผลิต ปี พ.ศ. 2550-2555 -ตารางที่ 1.1.2 สรุปจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี พ.ศ. 2550-2556 (มกราคม-กันยายน) -ตารางที่ 1.1.3 จำนวนประชากรทั่วราชอาณาจักรไทย จำแนกตามภาค ปี พ.ศ. 2551-2555 -ตารางที่ 1.2.1 รายละเอียดยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในยุทธศาสตร์ประเทศ -ตารางที่ 1.2.2 งบประมาณยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณพ.ศ. 2556-2557 -ตารางที่ 2.1.1 กิจกรรมของมนุษย์ที่ปลดปล่อย (sources) ก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ -ตารางที่ 2.1.2 จำนวนและอัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง ปี พ.ศ. 2550-2556 -ตารางที่ 2.2.1 การเกิดไฟป่าในประเทศไทย จำแนกตามภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 -ตารางที่ 2.2.2 สรุปสถานภาพปัจจุบันของแหล่งหญ้าทะเล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและประเด็นปัญหาหรือสาเหตุของความเสื่อมโทรมใบแต่ละพื้นที่ -ตารางที่ 2.2.3 สถานภาพโดยภาพรวมของแนวปะการังที่ได้จากการสำรวจโดยวิธี Manta-tow ในจังหวัดต่างๆ ทั้งทางฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย โดยเปรียบเทียบข้อมูลก่อนปีพ.ศ. 2553 กับข้อมูลในปีปัจจุบัน (พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2555) -ตารางที่ 2.2.4 สถิติการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2556 -ตารางที่ 2.2.5 จำนวนป่าชุมชนที่ถูกจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2556 -ตารางที่ 2.3.1 ปริมาณการใช้นํ้าบาดาลจริง จำแนกตามภาค ปี พ.ศ. 2555 -ตารางที่ 2.4.1 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายและการใช้พลังงาน แบ่งตามประเภทการใช้งานพ.ศ. 2555 -ตารางที่ 2.4.2 ปริมาณและร้อยละการผลิตพลังงานในประเทศไทย ตามประเภทพลังงาน ปี พ.ศ. 2553-2555 -ตารางที่ 2.4.3 มูลค่าการขาดดุลการค้าพลังงาน ปี พ.ศ. 2545-2555 -ตารางที่ 2.4.4 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทย รายสาขา ปี พ.ศ. 2551-2555 -ตารางที่ 2.5.1 พื้นที่แล้งซํ้าซากในประเทศไทย จำแนกตามความรุนแรง และภูมิภาค -ตารางที่ 2.5.2 ปัญหาทรัพยากรดินในประเทศไทยและผลการดำเนินงานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-10 -ตารางที่ 2.6.1 จำนวนประชากรทั่วราชอาณาจักรไทย จำแนกตามภาค ปี พ.ศ. 2550-2555 -ตารางที่ 2.6.2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (พันตันของก๊าซเรือนกระจก) ใน 5 จังหวัดที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในประเทศไทย พ.ศ. 2554 -ตารางที่ 2.7.1 จำนวนของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นที่ได้รับการสำรวจในปี พ.ศ. 2546-2547 จำแนกตามภูมิภาค -ตารางที่ 2.8.1 อันดับพื้นที่ที่มืปัญหาฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) จากมากที่สุดไปน้อยที่สุดปี พ.ศ. 2555 -ตารางที่ 2.8.2 สรุปพื้นที่ที่มีปัญหาฝ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 25) จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ปี พ.ศ. 2555 -ตารางที่ 2.8.3 อันดับพื้นที่ที่มีปัญหาก๊าซโอโซน (O3) จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด -ตารางที่ 2.8.4 ระดับเสียงในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ปี พ.ศ. 2555 -ตารางที่ 2.8.5 คุณภาพนํ้าโดยรวมของแหล่งนํ้าผิวดินที่ทำการตรวจวัด ปี พ.ศ. 2555 -ตารางที่ 3.1.1 พื้นที่แล้งซํ้าซากในประเทศไทย จำแนกตามความรุนแรง และภูมิภาค -ตารางที่ 3.1.2 พื้นที่เสี่ยงต่อการแปรเป็นทะเลทราย จำแนกตามความรุนแรง และภูมิภาค -ตารางที่ 3.1.3 ตารางสรุปสภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ทั่วประเทศวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 -ตารางที่ 3.1.4 เปรียบเทียบการเกิดไฟไหม้ป่าในช่วงเวลาเดียวกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 -ตารางที่ 3.1.5 แผน-ผลการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2555-2556 -ตารางที่ 3.2.1 รายชื่อเขื่อนไฟฟ้าพลังนํ้าบนแม่นํ้าโขงตอนล่างที่ดำเนินการสำรวจความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง -ตารางที่ 3.2.2 พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิตเฉลี่ย ราคาที่เกษตรกรขายได้ และผลตอบแทนสุทธิของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2545-2551 -ตารางที่ 3.2.3 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มนํ้าโขง ปี พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2552 -ตารางที่ 3.3.1 การส่งออกพลับพลึงธารในช่วงปี พ.ศ. 2549-2551 -ตารางที่ 3.3.2 จำนวนสัตว์พื้นเมืองของประเทศไทย พ.ศ. 2549-2556 ปกหลัง
dc.format.extent341TH
dc.identifier2558_รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม2556_73527.pdfTH
dc.identifier.isbn9786163162236TH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/576723
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมTH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.subjectสิ่งแวดล้อมTH
dc.subjectการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติTH
dc.subjectคุณภาพสิ่งแวดล้อมTH
dc.subjectการจัดการสิ่งแวดล้อมไทยTH
dc.subjectการจัดการทรัพยากรธรรมชาติTH
dc.subjectทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมTH
dc.titleรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556TH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2556
nalt.libBibNumber73527TH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2558_รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม2556_73527.pdf
ขนาด:
124.63 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล