นักกฎหมายนิติบัญญัติ: แนวทางการกำหนดโครงสร้างองค์กรในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่เหมาะสม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
นักศึกษากลุ่มที่ 1 (2016). นักกฎหมายนิติบัญญัติ: แนวทางการกำหนดโครงสร้างองค์กรในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่เหมาะสม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/560884.
View online Resources