นักกฎหมายนิติบัญญัติ: แนวทางการกำหนดโครงสร้างองค์กรในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่เหมาะสม

dc.contributor.authorนักศึกษากลุ่มที่ 1TH
dc.date.accessioned2020-05-07T05:31:12Z
dc.date.available2020-05-07T05:31:12Z
dc.date.issued2016TH
dc.description.tableofcontentsบทคัดย่อ ปก กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทที่ 1 บทนำ -1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา -1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา -1.3 ขอบเขตการศึกษา -1.4 วิธีการศึกษา -1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -2.1 ทฤษฎีองค์การ --2.1.1 ความหมาย "องค์การ" --2.1.2 การจัดองค์การ --2.1.3 หลักการจัดองค์การ -2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดโครงการสร้างองค์การ --2.2.1 หลักพื้นฐานในการจัดโครงสร้างองค์การ --2.2.2 องค์ประกอบของโครงสร้างขององค์การ --2.2.3 แนวทางการจัดโครงสร้างภายในส่วนราชการ -2.3 ทฤษฎีระบบราชการ --2.3.1 หลักลำดับขั้น --2.3.2 ความสำนึกแห่งความรับผิดชอบ --2.3.3 หลักแห่งความสมเหตุสมผล --2.3.4 หลักการมุ่งสู่ผลสำเร็จ --2.3.5 หลักการทำให้เกิดความแตกต่างหรือการมีความชำนาญเฉพาะด้าน --2.3.6 หลักระเบียบวินัย --2.3.7 ความเป็นวิชาชีพ -2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา -3.1 วิธีการวิจัย -3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย -3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย -3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล -3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 4 การศึกษาเปรียบเทียบ -4.1 โครงสร้างองค์การของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร --4.1.1 ความเป็นมา --4.1.2 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบัน --4.1.3 โครงสร้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบัน -4.2 โครงสร้างองค์การของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา --4.2.1 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา --4.2.2 วิธีดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -4.3 โครงสร้างองค์การของหน่วยงานธุรการด้านนิติบัญญัติของต่างประเทศ --4.3.1 สหราชอาณาจักร --4.3.2 สาธารณรัฐเช็ก --4.3.3 ญี่ปุ่น บทที่ 5 ผลการศึกษา -5.1 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การ --5.1.1 การศึกษาการจัดโครงสร้างและหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร --5.1.2 การศึกษาการจัดโครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยงานธุรการของต่างประเทศ --5.1.3 การศึกษาการจัดโครงสร้างและหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -5.2 การวิเคราะห์ปัจจัยเสริมการจัดโครงสร้าง --5.2.1 การบริหารงานบุคคล --5.2.2 ภาวะผู้นำ --5.2.3 สภาพแวดล้อมขององค์การ บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ -6.1 บทสรุป -6.2 ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก -ภาคผนวก 1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ -ภาคผนวก 2 ร่างระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. .... -ภาคผนวก 3 โครงสร้างสำนักกฎหมายนิติบัญญัติ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร -ภาคผนวก 4 โครงสร้างสำนักกฎหมายนิติบัญญัติ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา -ภาคผนวก 5 หลักสูตรอบรมนักกฎหมายนิติบัญญัติ รุ่นที่ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร -ภาคผนวก 6 หลักสูตรอบรมนักกฎหมายนิติบัญญัติ รุ่นที่ 1 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา -ภาคผนวก 7 หลักสูตรอบรมนักกฎหมายนิติบัญญัติ รุ่นที่ 2 ปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร -ภาคผนวก 8 หลักสูตรอบรมนักกฎหมายนิติบัญญัติที่เป็นหลักสูตรกลาง -ภาคผนวก 9 คู่มือการปฏิบัติงานและองค์ความรู้ -ภาคผนวก 10 แนวทางความก้าวหน้าของสายงาน -ภาคผนวก 11 ตารางเปรียบเทียบลักษณะงานที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนิติกรกับนักกฎหมายนิติบัญญัติ -ภาคผนวก 12 แนวทางการสรรหาบุคลากร รูปแบบการคัดเลือก และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง ประวัติผู้ศึกษา
dc.format.extent293TH
dc.identifier2559_นบส9ก1_bm.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/560884
dc.language.isothaTH
dc.publisherสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.subjectการจัดโครงสร้างองค์การTH
dc.subjectนักกฎหมายนิติบัญญัติTH
dc.titleนักกฎหมายนิติบัญญัติ: แนวทางการกำหนดโครงสร้างองค์กรในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่เหมาะสมTH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreเอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล (นบส.)TH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2559
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2559_นบส9ก1_bm.pdf
ขนาด:
25.68 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format