ความตกลงปารีส

dc.contributor.orgUnitคณะรัฐมนตรี (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)TH
dc.date.accessioned2016-09-30T09:18:43Z
dc.date.available2016-09-30T09:18:43Z
dc.date.issued2016TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า สารบัญ รายงานสรุปสาระสำคัญและบทวิเคราะห์การเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส -1. ความเป็นมา -2. สาระสำคัญของความตกลงปารีส -3. บทวิเคราะห์ -4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ภาคผนวก -ภาคผนวก ก มติคณะรัฐมนตรี และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง --ภาคผนวก ก1 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง การลงนามความตกลงปารีส --ภาคผนวก ก2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550 --ภาคผนวก ก3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 --ภาคผนวก ก4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 --ภาคผนวก ก5 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... -ภาคผนวก ข สรุปผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง --ภาคผนวก ข1 สรุปผลการเข้าร่วมลงนามความตกลงปารีสของประเทศไทยในพิธีลงนามระดับสูงความตกลงปารีส --ภาคผนวก ข2 สรุปประชุมเวทีสัมมนาเผยแพร่ความตกลงปารีส และแนวทางดำเนิน "โครงการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพภายหลังข้อตกลงใหม่ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" --ภาคผนวก ข3 สรุปประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (focus group) "การดำเนินการตามพันธกรณีความตกลงปารีส" --ภาคผนวก ข4 สรุปประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟังความเห็นต่อความตกลงปารีสในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 --ภาคผนวก ข5 สรุปประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟังความเห็นต่อความตกลงปารีสในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 --ภาคผนวก ข6 สรุปประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟังความเห็นต่อความตกลงปารีสในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 --ภาคผนวก ข7 สรุปประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟังความเห็นต่อความตกลงปารีสในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 --ภาคผนวก ข8 สรุปประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟังความเห็นต่อความตกลงปารีสในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5 --ภาคผนวก ข9 สรุปการประชุมสัมมนาเผยแพร่ความตกลงปารีส และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการดำเนินความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงปารีส -ภาคผนวก ค ความตกลงปารีส และคำแปลความตกลงปารีสอย่างไม่เป็นทางการ -ภาคผนวก ง แบบสอบถามและสรุปการวิเคราะห์ --ภาคผนวก ง1 ตารางวิเคราะห์พันธกรณีความตกลงปารีส --ภาคผนวก ง2 สรุปความเห็นหน่วยงานจากแบบสอบถาม ปกหลัง หนังสือนำ
dc.format.extent496TH
dc.identifierE225590916.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/490629
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมTH
dc.relationเอกสารแนบระเบียบวาระ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 16 กันยายน 2559TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.subjectสิ่งแวดล้อมTH
dc.subjectความตกลงปารีสTH
dc.subjectสภาพภูมิอากาศTH
dc.titleความตกลงปารีสTH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreเอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilTypeสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
nalt.date.issuedBE2559
nalt.date.sitting2016-09-16TH
nalt.date.sittingBE2559-09-16
nalt.dateAgenda2016-09-16TH
nalt.dateAgendaBE2559-09-16
nalt.dateProposed2016-09-13TH
nalt.dateProposedBE2559-09-13
nalt.meetingCategoryการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติTH
nalt.sittingNo59TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
E225590916.pdf
ขนาด:
100.26 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format