แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)

dc.contributor.orgUnitสำนักงานจังหวัดจันทบุรี กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดTH
dc.coverage.spatialTH-22 จันทบุรี
dc.coverage.spatialTH-22 จันทบุรี
dc.date.accessioned2021-12-07T08:42:57Z
dc.date.available2021-12-07T08:42:57Z
dc.date.issued2021TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า สารบัญ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา -1. ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ --1.1 ที่ตั้ง และอาณาเขต --1.2 ลักษณะภูมิประเทศ --1.3 ลักษณะภูมิอากาศ --1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน --1.5 โครงสร้างพื้นฐาน -2. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ --2.1 ด้านเศรษฐกิจ --2.2 ด้านสังคมและความมั่นคง --2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -3. ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ -4. ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา ส่วนที่ 2 ประเด็นการพัฒนา -2.1 บทวิเคราะห์ -2.2 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด -แบบสรุปบัญชีรายการชุดโครงการ (แบบ จ.1) --แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) จังหวัดจันทบุรี -แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) (แบบ จ.1-1) --การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ---ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ ---ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 2 : สร้างเสริมและยกระดับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง ---ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ---ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 4 : พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ภาคผนวก -ภาคผนวก ก รายการตรวจสอบการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 จังหวัดจันทบุรี -ภาคผนวก ข สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับทบทวน) -(สำเนา) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ปกหลัง
dc.format.extent258TH
dc.identifier2564_แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี_61_65_ฐานิตา.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/589795
dc.language.isothaTH
dc.publisherกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดจันทบุรีTH
dc.subjectแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ปี 2561-2565TH
dc.subjectการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีTH
dc.titleแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)TH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2564
nalt.publicationPlaceจันทบุรีTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2564_แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี_61_65_ฐานิตา.pdf
ขนาด:
12.56 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล