เอกสารสรุปผลการวิจัย เรื่อง ปัญหาการดำเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย = The Implementation Problems of the Thai Asset Management Corporation

ข้อมูลอ้างอิง
พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (2004). เอกสารสรุปผลการวิจัย เรื่อง ปัญหาการดำเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย = The Implementation Problems of the Thai Asset Management Corporation. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/585459.
View online Resources