พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช วัดเบญจมบพิตร

dc.date.accessioned2022-01-13T03:55:58Z
dc.date.available2022-01-13T03:55:58Z
dc.date.issued1962-11-18TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า คำปรารภ พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดเบญจมบพิตร -ประสูติ -สมัยทรงพระเยาว์และเริ่มการศึกษา -บรรพชา -อุปสมบท -อุปสมบทนาคหลวง -การพระศาสนา --1. องค์การปกครอง --2. องค์การศึกษา --3. องค์การเผยแผ่ --4. องค์การสาธารณูปการ -การในวัดเบญจมบพิตร -การต่างประเทศ -กรณียะพิเศษ -สมณศักดิ์ --ประมวลภาพ -วันสิ้นพระชนม์ -การพระศพ พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช วัดเบญจมบพิตร สารบัญ [พระฉายาลักษณ์สมัย "พระมหาปลด กิตฺติโสภโณ เปรียญ 9 ประโยค"] พระธรรมเทศนา พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช วัดเบญจมบพิตร ทรงแสดงเมื่อครั้งยังเป็น พระมหาปลด กิตฺติโสภโณ ป. 9 [พระฉายาลักษณ์สมัย "พระศรีวิสุทธิวงศ์"] พระธรรมเทศนาวิสาขบูชา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์ กิตติโสภณเถระ สัปปุริสธรรมกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์ กิตติโสภณเถระ พระธรรมเทศนา สุขกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์ กิตติโสภณเถระ อริยมรรคยานกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์ กิตติโสภณเถระ สติสัมปชัญญกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์ กิตติโสภณเถระ พระอภิธัมมัตถสังคหะ อัฎฐมปริเฉท ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์ กิตติโสภณเถระ ปกิรณกเทศนา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์ กิตติโสภณเถระ อภิธัมมัตถสังคหกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์ กิตติโสภณเถระ ธมฺมนิยามตากถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์ กิตติโสภณเถระ มิตฺตสมฺปทากถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์ กิตติโสภณเถระ [พระฉายาลักษณ์สมัย "พระราชเวที"] กตปุญญนันทนกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชเวที กิตติโสภณเถระ มหากปิชาดกธรรมเทศนา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชเวที กิตติโสภณเถระ หังสชาดกธรรมเทศนา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชเวที กิตติโสภณเถระ เตสกุณชาดกธรรมเทศนา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชเวที กิตติโสภณเถระ บุญนิธิกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชเวที กิตติโสภณเถระ พาหุสัจจกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชเวที กิตติโสภณเถระ มโนมยธรรมกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์ กิตติโสภณเถระ สัปปุริสปัญญัตติกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์ กิตติโสภณเถระ สัญญมกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์ กิตติโสภณเถระ พลกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์ กิตติโสภณเถระ โลกวัฑฒนธัมมกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์ กิตติโสภณเถระ สารทานปริยายเทศนา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชเวที กิตติโสภณเถระ พระธรรมเทศนา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชเวที กิตติโสภณเถระ พระธรรมเทศนา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชเวที กิตติโสภณเถระ พระธรรมเทศนา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชเวที กิตติโสภณเถระ [พระฉายาลักษณ์สมัย "พระเทพมุนี"] สารธรรมกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพมุนี กิตฺติโสภณเถระ พระธรรมเทศนา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพมุนี กิตติโสภณเถระ อัจฉิททวุตติกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพมุนี กิตติโสภณเถระ นันทนธรรมกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพมุนี กิตติโสภณเถระ สัตบุรุษธรรมกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชเวที กิตติโสภณเถระ วัตรบทกถา กุมฺภูปมคาถา อริยมรรคยานกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชเวที กิตติโสภณเถระ สารธรรมกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพมุนี กิตติโสภณเถระ สัปดธรรมบรรยาย ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพมุนี กิตติโสภณเถระ จตุรพลธรรมกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพมุนี กิตติโสภณเถระ สาราทานปริยาย ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพมุนี กิตติโสภณเถระ จตุราเสวิตัพพธรรมกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพมุนี กิตติโสภณเถระ อาทิตฺตปริยายกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพมุนี กิตติโสภณเถระ [พระฉายาลักษณ์สมัย "พระธรรมโกศาจารย์"] พระธรรมเทศนา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมโกศาจารย์ กิตติโสภณเถระ ปุญญนันทนกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมโกศาจารย์ กิตติโสภณเถระ อปริหานิยธรรมกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมโกศาจารย์ กิตติโสภณเถระ เหมกมาณวกปัญหาที่ 8 กัณฑ์ที่ 1 ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมโกศาจารย์ กิตติโสภณเถระ เหมกมาณวกปัญหาที่ 8 กัณฑ์ที่ 2 ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมโกศาจารย์ กิตติโสภณเถระ นิธิกัณฑวรรณนากถา พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช วัดเบญจมบพิตร ทรงแสดงเมื่อครั้งยังเป็น พระธรรมโกศาจารย์ กตัญญูกตเวทิตากถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมโกศาจารย์ กิตติโสภณเถระ สาราณียธรรมกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมโกศาจารย์ กิตติโสภณเถระ จตุราเสวนียกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมมุนี กิตติโสภณเถระ [พระฉายาลักษณ์สมัย "พระพรหมมุนี"] จตุรพลธรรมบรรยาย ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมมุนี กิตติโสภณเถระ ทศธรรมสูตร ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมมุนี กิตติโสภณเถระ กตปุญญนันทนกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมมุนี กิตติโสภณเถระ มงคลคาถาเทศนา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ [พระฉายาลักษณ์สมัย "สมเด็จพระวันรัต"] มาฆบูชาเทศนา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ ปิยนิทานกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ ทศบารมีธรรมเทศนา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ ทศบารมีธรรม กัณฑ์ที่ 2 ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ จิรัปปวาสกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ พระธรรมเทศนาอนุปุพพีกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ สาราทานกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ อัฏฐมีเทศนา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ อาทิตตปริยายสุตตเทศนา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ ทสพลญาณกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ จตุรพลศราทธพรตเทศนา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ บุคคล 4 ประเภท ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ เทศนาเรื่อง "ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง" ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ ความเป็นถูกเป็นชอบ ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ กรณียเมตตสุตตเทศนา (เทศนาชุด 5 กัณฑ์) กัณฑ์ที่ 1 ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ พระพุทธานุสสติกถา (เทศนาชุด 9 กัณฑ์) กัณฑ์ที่ 2 ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ พระพุทธคุณกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต สังฆนายก พุทธานสาสนกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ พระธรรมจักกัปปวัตตนสุตตเทศนา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ ทฬิททิยทุกขธรรมเทศนา (ทุกข์คือความจน) ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ บุญญนิธิธรรมเทศนา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ ทางแห่งความบริสุทธิ์ ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ รตนสุตตเทศนา (เทศนาชุด 12 กัณฑ์) กัณฑ์ที่ 1 ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ [พระฉายาลักณ์ "สมเด็จพระสังฆราช"] พระธรรมเทศนามงคลกถา พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช วัดเบญจมบพิตร อาฆาตปฏิวินยธรรมเทศนา พระนิพนธ์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช มหาปวารณาเทศนาเรื่อง "ไฟ 7 กอง" สมเด็จพระสังฆราช วัดเบญจมบพิตร ปิยมหาราชานุสสรณียกถา พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช วัดเบญจมบพิตร อธิปไตยธรรมเทศนา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระสังฆราช วัดเบญจมบพิตร ฉัจจริตธรรมเทศนา พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช วัดเบญจมบพิตร พระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสังฆราช ทรงแสดงแก่พุทธศาสนิกชน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตัน พระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสังฆราช ทรงแสดง ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ยโสภิวัฒนธรรมเทศนา พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช วัดเบญจมบพิตร ปรมราชชยมงฺคลคาถา ในอภิลักขิตสมัยเสด็จนิวัตพระมหานคร พระมงคลวิเสสกถา ทรงแสดงเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต กิตติโสภณมหาเถระ สัมโมทนียกถา สมเด็จพระวันรัต สังฆนายกแห่งคณะสงฆ์ไทย กล่าวในพิธีฉลองพุทธชยันติ ณ ประเทศซีลอน สัมโมทนียกถา ของ สมเด็จพระวันรัต สังฆนายก ในโอกาสเปิดประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครั้งที่ 5 ณ ศาลาสันติธรรม กรุงเทพฯ สัมโมทนียกถา ของ สมเด็จพระวันรัต ในนามคณะสงฆ์แห่งประเทศไทย ในการประชุมพุทธชยันตี ครบ 2500 ปี ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สาส์นร่วมฉลองพุทธศตวรรษ ที่ 25 ณ นครกัวลาลัมเปอร์ ของ สมเด็จพระวันรัต สังฆนายกแห่งประเทศไทย พระโอวาท ของ สมเด็จพระสังฆราช สมัยเมื่อ เสด็จร่วมงานฉลองพุทธศตวรรษที่ 25 ณ ประเทศญี่ปุ่น พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราช ตรัสแก่ คณะนักเรียนไทยในญี่ปุ่น ในโอกาสเสด็จเยือนสหรัฐและยุโรป คำอำนวยพรในวันขึ้นปีใหม่ 2505 ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประกาศ ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก หนังสือสำนักพระราชวัง หมายรับสั่งที่ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2505 (แบบ ข.) (สำเนา) ที่ 12/2505 หมายกำหนดการ พระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) ที่ 15/2505 หมายกำหนดการ พระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) ที่ 18/2505 หมายกำหนดการ พระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตร หมายกำหนดการ พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส พฤศจิกายน พุทธศักราช 2505 ที่ 22/2505 หมายกำหนดการ พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส พฤศจิกายน พุทธศักราช 2505 ริ้วกระบวนแห่พระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช รายการบำเพ็ญพระกุศลและกุศล โดยเสด็จพระราชกุศล อุทิศถวาย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดเบญจมบพิตร -นับแต่วันสิ้นพระชนม์ ถึง วันพระราชทานเพลิงพระศพ 17 มิถุนายน 2505 - 18 พฤศจิกายน 2505 รายการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันงานออกพระเมรุ รายนามผู้สร้างเครื่องสังเค็ด โต๊ะหมู่บูชาลายทอง "อ.ป.ก." โดยเสด็จพระราชกุศลถวาย ในงานพระเมรุ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (กิตติโสภณมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดเบญจมบพิตร 18 พฤศจิกายน 2505 -เครื่องสังเค็ด ในงานออกพระเมรุ สมเด็จพระสังฆราช กิตติโสภณมหาเถระ รายนามผู้สร้างเครื่องสังเค็ด กระถางธูปและราวเทียน "อ.ป.ก." โดยเสด็จพระราชกุศลถวาย ในงานพระเมรุ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (กิตติโสภณมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดเบญจมบพิตร 18 พฤศจิกายน 2505 ปูชนียสถานและพุทธศาสนสถาน ที่ถวายเครื่องสังเค็ด [กระถางธูป-ราวเทียน] ในงานพระเมรุ สมเด็จพระสังฆราช กิตติโสภณมหาเถระ วัดเบญจมบพิตร -ในประเทศ -ต่างประเทศ ปกหลัง
dc.format.extent889TH
dc.identifier2505_อศ_สมเด็จพระสังฆราช_23540.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/590717
dc.language.isothaTH
dc.publisherโรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนาTH
dc.subjectชีวประวัติTH
dc.subjectอนุสรณ์งานศพTH
dc.subjectสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปลด กิตฺติโสภโณ)TH
dc.subjectธรรมเทศนาTH
dc.titleพระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช วัดเบญจมบพิตรTH
dc.typeText
mods.genreอนุสรณ์งานศพTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2505-11-18
nalt.libBibNumber23540TH
nalt.noteคณะสงฆ์ไทยพิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดเบญจมบพิตร ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2505TH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2505_อศ_สมเด็จพระสังฆราช_23540.pdf
ขนาด:
36.07 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล