คู่มือลงทุนด้านการเกษตรใน สปป. ลาว

dc.contributor.orgUnitสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาTH
dc.date.accessioned2013-06-04T23:01:49Z
dc.date.available2013-06-04T23:01:49Z
dc.date.issued2011TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของ สปป.ลาว ข้อมูลทั่วไป ระบบเศรษฐกิจและสังคม ระบบคมนาคม หน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 : สิทธิประโยชน์และขั้นตอนขอรับการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ประเภทของกิจการที่จะลงทุน การจัดทำเอกสารประกอบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ของการได้รับการส่งเสริมการลงทุน ส่วนที่ 3 : สิทธิประโยชน์ทางการค้าที่สปป.ลาวได้รับจากต่างประเทศ ส่วนที่ 4 : การส่งออก การนำเข้าและการขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ การส่งออกสินค้าจากสปป.ลาว การนำเข้าสินค้าในสปป.ลาว การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ความหมายของการตรวจสอบสินค้า ส่วนที่ 5 : โอกาสและข้อจำกัดของการลงทุนในภาพรวม รูปแบบการส่งเสริมการลงทุน โอกาสและปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุน ปัญหาและข้อจำกัดของการในภาพรวม ส่วนที่ 6 : ความเหมาะสมในการลงทุน ส่วนที่ 7 : ข้อเสนอแนะ สำหรับนักการลงทุนไทย สำหรับภาครัฐของประเทศไทย ส่วนที่ 8 : หลักการสำหรับการลงทุนในภาคการเกษตร ส่วนที่ 9 : ตัวอย่างคำร้องขอลงทุนในสปป.ลาว ส่วนที่ 10 : แหล่งข้อมูล สารบัญตาราง ตารางที่ 1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจรายสาขาของ สปป.ลาว ปี 2545-2552 ตารางที่ 2 การใช้ที่ดินของ สปป. ลาว ปี 2551 ตารางที่ 3 ระยะเวลาได้รับการยกเว้นภาษีกำไร ตารางที่ 4 ชื่อเมืองและแขวงในเขตส่งเสริมของ สปป.ลาว ตารางที่ 5 อัตราภาษีนำเข้าประเทศต่าง ๆ ของสินค้าที่ศึกษา ที่ สปป.ลาวได้รับตามข้อตกลงต่าง ๆ ตารางที่ 6 อัตราภาษีนำเข้าสินค้าเกษตร ที่สปป.ลาว ได้รับตามข้อตกลง ASEAN-China ตารางที่ 7 อัตราภาษีนำเข้าสินค้าเกษตร ที่ สปป.ลาว ได้รับ ตามข้อตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน ตารางที่ 8 อัตราภาษีนำเข้าสินค้าเกษตร ที่สปป.ลาว ได้รับตามข้อตกลงทวิภาคี ตารางที่ 9 เปรียบเทียบอัตราภาษีนำเข้าไปในตลาดสำคัญระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ตารางที่ 10 เปรียบเทียบอัตราภาษีนำเข้าในตลาดจีนระหว่างไทย กับ สปป.ลาว ตารางที่ 11 ช่องทางการขนส่งผ่านด่านสากลระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว ตารางที่ 12 ช่องทางการขนส่งผ่านด่านสากลระหว่าง สปป.ลาว กับประเทศอื่น ๆ สารบัญภาพ ภาพที่ 1 เส้นทางหลักของ สปป.ลว ที่ใช้ขนส่งสินค้า ภาพที่ 2 การเตรียมการก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ภาพที่ 3 ขั้นตอนยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมการลงทุน ภาพที่ 4 ขั้นตอนการขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศของ สปป.ลาว ภาพที่ 5 ระบบตรวจสอบสินค้าพร้อมกัน ณ จุดเดียว (SWI) ในไทยและ สปป.ลาว ภาพที่ 6 ระบบตรวจสอบสินค้าเพียงครั้งเดียว (SSI) ใน สปป.ลาว และเวียดนาม ปกหลัง
dc.format.extent89TH
dc.identifier2554_คู่มือการลงทุนด้านเกษตร_สคพ._รภ.pdfTH
dc.identifier.isbn9789744965813TH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/338211
dc.language.isotha
dc.publisherสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาTH
dc.subjectการค้าระหว่างประเทศTH
dc.subjectการพัฒนาประเทศTH
dc.subjectเขตการค้าเสรีTH
dc.subjectระเบียงเศรษฐกิจTH
dc.subjectกลุ่มประเทศอาเซียนTH
dc.subjectการส่งเสริมการลงทุนTH
dc.subjectผู้ประกอบการTH
dc.subjectภาวะเศรษฐกิจลาว
dc.subject.lccHD 2080
dc.titleคู่มือลงทุนด้านการเกษตรใน สปป. ลาวTH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2554
nalt.libBibNumber63901TH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2554_คู่มือการลงทุนด้านเกษตร_สคพ._รภ.pdf
ขนาด:
1.7 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล