รายงานประจำปี 2533 2534 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

dc.contributor.orgUnitสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีTH
dc.date.accessioned2015-04-21T18:52:44Z
dc.date.available2015-04-21T18:52:44Z
dc.date.issued1992TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า คำนำ สารบัญ 1. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2533 2. การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีในรอบปีพุทธศักราช 2533 - 2534 >2.1 ประกาศรัฐมนตรี ลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2532 >2.2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2533 >2.3 ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2533 >2.4 ประกาศรัฐมนตรีลาออก และตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2533 >2.5 ประกาศตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2533 >2.6 ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2533 >2.7 ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 >2.8 ประกาศให้รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐทมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 >2.9 ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 >2.10 ประกาศตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 >2.11 ประกาศตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 >2.12 ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 >2.13 ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 >2.14 ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 >2.15 ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 3. ภาพคณะรัฐมนตรี >3.1 ภาพคณะรัฐมนตรี คณะที่ 46 (14 ธ.ค. 33-23 ก.ย. 34) นายกรัฐมนตรี (พลเอก ชาติชาย ชุณหวัณ) >3.2 ภาพคณะรัฐมนตรี คณะที่ 47 (7 มี.ค. 34) นายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน) นำคณะรัฐมนตรี >3.3 ภาพคณะรัฐมนตรี คณะที่ 47นายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน) กล่าวรำคณะรัฐมนตรี คณะที่ 47 ถวายสัตย์ปฏิญาณ >3.4 ภาพคณะรัฐมนตรี คณะที่ 47นายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน) พร้อมคณะรัฐมนตรีร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก >3.5 ภาพ นายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน) นำหม่อนราชวงศ์ปรีดายาธร เทวกุล เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่ากาารกระทรวงพาณิชย์ (10 กรกฎาคม 2534) >3.6 ภาพ นายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน) นำ นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (29 กรกฎาคม 2534) 4. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน 5. ประวัติความเป็นมาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี >5.1 แผนภูมิแสดงความเป็นมาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี >5.2 แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2502 >5.3 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2529-2533) >5.4 แผนภูมิการแบ่งงานภายในของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2529-2533) >5.5 แผนภูมิการแบ่งงานภายในของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2534-2536) >5.6 อัตรากำลังของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปี 2533 >5.7 อัตรากำลังของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปี 2534 >5.8 งบประมาณฯรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2533 >5.9 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2534 6. อำนาจหน้าที่และภารกิจ 7. รายนามเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ปี 2475 - ปัจจุบัน) 8. ความก้าวหน้าของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 2533 - 2534 >8.1 ด้านศูนย์ข้อมูลคณะรัฐมนตรี >8.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 9. ผลงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 2533 - 2534 >9.1 ภารกิจเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์ >9.2 ภารกิจเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี >>การเสนอ และพิจารณาเรื่องของคณะรัฐมนตรี >9.3 ภารกิจเกี่ยวกับสถาบันนิติบัญญัติและการตรากฎหมาย >9.4 ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน >>การดำเนินงานการประมวลและติดตามผลมติ ครม. >>ผลการดำเนินงานของโรงพิมพ์สำนักเลขาธิการ ครม. >>บัญชีรายชื่อกฎหมายและระเบียบที่สำคัญที่สำนักราชกิจจานุเบกษา ได้นำลงประกาศ ปี 2533-2534 10. กิจกรรมสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 11. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 12. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2534 13. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2534 ปกหลัง
dc.format.extent192TH
dc.identifier2535_รายงานประจำปี_2533_นร.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/417265
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีTH
dc.subjectผลดำเนินงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปี 2533-2534TH
dc.titleรายงานประจำปี 2533 2534 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีTH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2535
nalt.libBibNumber34042TH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2535_รายงานประจำปี_2533_นร.pdf
ขนาด:
13.35 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล