รายงานของคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... (ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้อ 136)

ข้อมูลอ้างอิง
(2012). รายงานของคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... (ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้อ 136). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/355653.
View online Resources