รายงานวิชาการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 11/2562 การศึกษาการจัดการงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานกรมการข้าวปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

ข้อมูลอ้างอิง
อุมาพร บึงมุม (2019). รายงานวิชาการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 11/2562 การศึกษาการจัดการงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานกรมการข้าวปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/553057.
View online Resources