รายงานวิชาการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 11/2562 การศึกษาการจัดการงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานกรมการข้าวปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

dc.contributor.authorอุมาพร บึงมุมTH
dc.contributor.orgUnitสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงบประมาณของรัฐสภาTH
dc.date.accessioned2019-10-18T05:34:44Z
dc.date.available2019-10-18T05:34:44Z
dc.date.issued2019-09TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า คำนำ บทสรุปผู้บริหาร สารบัญ บทที่ 1 บทนำ -1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา -1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา -1.3 ขอบเขตของการศึกษา -1.4 วิธีการศึกษา -1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ -1.6 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา -1.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา บทที่ 2 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้าว -2.1 แนวคิดการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ -2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี -2.3 กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง -2.4 มติคณะรัฐมนตรี -2.5 ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี -2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 กรมการข้าว -3.1 ความเป็นมา -3.2 อำนาจหน้าที่ -3.3 โครงสร้างองค์กร -3.4 โครงสร้างอัตรากำลัง -3.5 นโยบายการดำเนินงานของอธิบดีกรมการข้าว -3.6 ยุทธศาสตร์ของรัฐและนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านข้าว -3.7 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกรมการข้าว ปี 2558-2562 -3.8 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมการข้าวในปัจจุบัน -3.9 แผนยุทธศาสตร์กรมการข้าว พ.ศ. 2558-2562 -3.10 แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมการข้าว พ.ศ. 2558-2562 -3.11 โครงสร้างงบประมาณที่ได้รับงบจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 บทที่ 4 ผลการศึกษา -4.1 ผลการศึกษา --4.1.1 การจัดการงบประมาณของกรมการข้าว --4.1.2 การติดตามผลการดำเนินงานของกรมการข้าว บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ -5.1 สรุปผลการศึกษา -5.2 อภิปรายผลการศึกษา -5.3 ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม สารบัญตาราง -ตารางที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน -ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์กรมการข้าว -ตารางที่ 3 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 -ตารางที่ 4 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำแนกตามแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 -ตารางที่ 6 วิสัยทัศน์กรมการข้าว -ตารางที่ 7 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -ตารางที่ 8 ผลการดำเนินงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 -ตารางที่ 9 รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 -ตารางที่ 10 รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 -ตารางที่ 11 รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 -ตารางที่ 12 รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 -ตารางที่ 13 รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 สารบัญแผนภาพ -ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conception Flame Work) -ภาพที่ 2 กระบวนการงบประมาณ -ภาพที่ 3 ขั้นตอนโครงสร้างแผนงานของหน่วยปฏิบัติการ -ภาพที่ 4 กระบวนการบริหารของหน่วยปฏิบัติการ -ภาพที่ 5 โครงสร้างกรมการข้าว -ภาพที่ 6 โครงสร้างอัตรากำลัง -ภาพที่ 7 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -ภาพที่ 8 แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์กรมการข้าว ปกหลัง
dc.format.extent148TH
dc.identifier2562_การจัดการงบประมาณ_กรมการข้าว_สผ.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/553057
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักงบประมาณของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.subjectเมล็ดพันธุ์ข้าวTH
dc.subjectศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวTH
dc.subjectการพัฒนาชาวนาTH
dc.subjectเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์TH
dc.subjectกระทรวงเกษตรและสหกรณ์TH
dc.subjectวินัยทางการคลังTH
dc.subjectราคาข้าวเปลือกTH
dc.subjectการปลูกข้าวTH
dc.subjectศัตรูข้าวTH
dc.subjectชาวนาปราดเปรื่องTH
dc.subjectชาวนาชั้นยอดTH
dc.subjectชาวนาพอเพียงTH
dc.subjectSmart FarmerTH
dc.subjectSuper FarmerTH
dc.subjectSufficiency FarmerTH
dc.titleรายงานวิชาการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 11/2562 การศึกษาการจัดการงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานกรมการข้าวปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562TH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreสำนักงบประมาณของรัฐสภาTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2562-09
nalt.noteพิมพ์ที่ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2562_การจัดการงบประมาณ_กรมการข้าว_สผ.pdf
ขนาด:
2.98 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format