เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ.2550 = Thai economic indicators 2007

dc.contributor.orgUnitกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติTH
dc.date.accessioned2015-11-04T07:40:59Z
dc.date.available2015-11-04T07:40:59Z
dc.date.issued2008TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า คำนำ สารบัญ สารบัญแผนภูมิ สารบัญตาราง สัญลักษณ์ ตัวย่อ เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ บทที่ 1 บัญชีประชาชาติ -แผนภูมิ --แผนภูมิ 1.1อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง ปี 2537-2549 --แผนภูมิ 1.2สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติด้านผลผลิต ณ ราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต ปี 2543-2549 -ตาราง --ตาราง 1.1ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ และรายได้ประชาชาติ พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 1.2การสะสมทุนถาวรเบื้องต้นและการออม ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 1.3อุปสงค์การบริโภค การลงทุนภายในประเทศ และการเปลี่ยนแปลง ณ ราคาปีฐาน 2531 พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 1.4สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 1.5อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 1.6สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี จำแนกตามประเภทการใช้จ่าย พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 1.7อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง จำแนกตามประเภทการใช้จ่าย พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 1.8สัดส่วนของรายได้ประชาชาติ จำแนกตามประเภทรายได้ พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 1.9อัตราการขยายตัวของรายได้ จำแนกตามประเภทรายได้ พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 1.10อัตราร้อยละของการสะสมทุนถาวรเบื้องต้น ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จำแนกตามสินค้าประเภททุน พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 1.11อัตราการขยายตัวของการสะสมทุนถาวรเบื้องต้น ณ ราคาปี 2531 จำแนกตามสินค้าประเภททุน พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 1.12อัตราส่วนของการออมในประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี จำแนกตามประเภทการออม พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 1.13อัตราการขยายตัวของการออมในประเทศ ณ ราคาประจำปี จำแนกตามประเภทการออม พ.ศ. 2545-2549 บทที่ 2 การเกษตร การป่าไม้ และการประมง -แผนภูมิ --แผนภูมิ 2.1ผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปีเพาะปลูก 2545-2549 --แผนภูมิ 2.2ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ จำแนกตามชนิดสินค้า ปี 2545-2549 -ตาราง --ตาราง 2.1จำนวนผู้ถือครองทำการเกษตรและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร พ.ศ. 2536 2541 และ 2546 --ตาราง 2.2สัดส่วนของจำนวนผู้ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามขนาดเนื้อที่ถือครอง พ.ศ. 2536 2541 และ 2546 --ตาราง 2.3สัดส่วนของจำนวนผู้ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามลักษณะกาถือครอง พ.ศ. 2536 2541 และ 2546 --ตาราง 2.4สัดส่วนของเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2536 2541 และ 2546 --ตาราง 2.5ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามประเภทของพืชที่สำคัญ พ.ศ. 2536 2541 และ 2546 --ตาราง 2.6ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของเนื้อที่เพาะปลูก จำแนกตามประเภทของพืชสำคัญที่ปลูก พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 2.7ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของจำนวนปศุสัตว์ที่สำคัญ พ.ศ. 2544-2548 --ตาราง 2.8ผลผลิตของพืชที่สำคัญ พ.ศ. 2545-2548 --ตาราง 2.9ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตของพืชที่สำคัญ ปีเพาะปลูก 2545-2549 --ตาราง 2.10ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 2.11ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 2.12ดัชนีมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 2.13ปริมาณการผลิต มูลค่าของสัตว์น้ำทะลและสัตว์น้ำจืด และอัตราการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2543-2547 --ตาราง 2.14ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำเค็มที่จับได้ จำแนกตามชนิดของสัตว์น้ำ พ.ศ. 2545-2547 --ตาราง 2.15จำนวนผู้เลี้ยง เนื้อที่และผลผลิตของกุ้งทะเล พ.ศ. 2544-2546 --ตาราง 2.16การใช้ไม้ภายในประเทศ พ.ศ. 2544-2548 --ตาราง 2.17การนำเข้าและส่งออก ไม้ท่อนและไม้แปรรูป พ.ศ. 2544-2548 บทที่ 3 อุตสาหกรรม -แผนภูมิ --แผนภูมิ 3.1ดัชนีอุตสาหกรรม ปี 2544-2549 --แผนภูมิ 3.2ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม ปี 2544-2549 -ตาราง --ตาราง 3.1ผลิตภัณฑ์แรงงาน ณ ราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 3.2ผลิตภาพแรงงาน ณ ราคาปีฐาน 2531 จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 3.3จำนวนและสัดส่วนของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม พ.ศ. 2541-2545 --ตาราง 3.4จำนวนและสัดส่วนของสถานประกอบการธุรกิจ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายและรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2541-2545 --ตาราง 3.5สัดส่วนของสถานการการธุรกิจ จำแนกตามหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 3.6ดัชนีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 3.7ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม จำแนกตามกิจกรรมการผลิต พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 3.8อัตราการขยายตัวของปริมาณผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเฉพาะสินค้าที่สำคัญ จำแนกตามหมวดสินค้า พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 3.9อัตราการใช้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม จำแนกตามกิจกรรมการผลิต พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 3.10ปริมาณการผลิตแร่ที่สำคัญ และร้อยละของการเปลี่ยนแปลง จำแนกตามชนิดแร่ พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 3.11การใช้แร่บางชนิดในอุตสาหกรรมภายในประเทศ และร้อยละของการเปลี่ยนแปลงจำแนกตามชนิดแร่ พ.ศ. 2545-2549 บทที่ 4 พลังงาน -แผนภูมิ --แผนภูมิ 4.1อัตราการขยายตัวของการจัดาหาและการใช้พลังงาน ปี 2543-2549 --แผนภูมิ 4.2สัดส่วนของปริมาณการใช้พลังงาน จำแนกตามประเภทพลังงาน ปี 2543-2549 -ตาราง -ตาราง 4.1ปริมาณการจัดหาและการใช้พลังงานต่อ GDP ณ ราคาปีฐาน 2531 และต่อคน พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 4.2สัดส่วนของปริมาณการจัดาหพลังงาน จำแนกตามประเภทของพลังงาน พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 4.3อัตราการขยายตัวของปริมาณการจัดหาพลังงาน จำแนกตามประเภทของพลังงาน พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 4.4สัดส่วนของปริมาณการใช้พลังงาน จำแนกตามประเภทพลังงาน พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 4.5อัตราการขยายตัวของปริมาณการใช้พลังงาน จำแนกตามปะรเภทพลังงาน พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 4.6ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและราคาของน้ำมันในประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 4.7ราคาเฉลี่ยของพลังงานที่นำเข้า พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 4.8สัดส่วนของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2545-2549 บทที่ 5 การค้าส่ง ค้าปลีก และการค้าระหว่างประเทศ -แผนภูมิ --แผนภูมิ 5.1มูลค่าสินค้าส่งออก สินค้านำเข้าและดุลการค้า ปี 2540-2549 --แผนภูมิ 5.2ดุลการค้า จำแนกตามประเทศคู่ค้าสำคัญ ปี 2548-2549 -ตาราง 5.1จำนวนสถานประกอบการ คนงาน ค่าตอบแทนแรงงาน รายรับ และมูลค่าเพิ่มของธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง -ตาราง 5.2การขายส่งและการขายปลีก พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 5.3มูลค่าของสินค้าส่งออก สินค้านำเข้า ดุลการค้า และอัตราร้อยละของ GDP ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 5.4สัดส่วนของมูลค่าสินค้าส่งออก จำแนกตามประเภทสินค้าส่งออก พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 5.5อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าส่งออก จำแนกตามประเภทสินค้าส่งออก พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 5.6สัดส่วนของมูลค่าสินค้านำเข้า จำแนกตามประเภทสินค้านำเข้า พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 5.7อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้านำเข้า จำแนกตามประเภทสินค้านำเข้า พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 5.8สัดส่วนของมูลค่าสินค้าส่งออกที่สำคัญ 10 อันดับแรกของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 5.9อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าส่งออกที่สำคัญ 10 อันดับแรกของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 5.10สัดส่วนของมูลค่าสินค้านำเข้าที่สำคัญ 10 อันดับแรกของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 5.11อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้านำเข้าที่สำคัญ 10 อันดับแรกของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 5.12สัดส่วนของมูลค่าสินค้าส่งออก จำแนกตามประเทศ พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 5.13อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าส่งออก จำแนกตามประเทศ พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 5.14สัดส่วนของมูลค่าสินค้านำเข้า จำแนกตามประเทศ พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 5.15อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้านำเข้า จำแนกตามประเทศ พ.ศ. 2545-2549 บทที่ 6 การขนส่ง -แผนภูมิ --แผนภูมิ 6.1จำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียน จำแนกตามประเภทรถ ปี 2543-2549 --แผนภูมิ 6.2จำนวนรถยนต์ใช้ทางด่วน และรายได้จากการเก็บค่าผ่านทาง ปี 2544-2549 -ตาราง 6.1จำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียน จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง -ตาราง 6.2สัดส่วนของรถใหม่ที่จดทะเบียน จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 6.3ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของรถใหม่ที่จดทะเบียน จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 6.4จำนวนรถยนต์ใช้ทางด่วน (ชำระค่าผ่านทาง) และรายได้จากการเก็บค่าผ่านทาง จำแนกตามทางด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 6.5การโดยสารรถไฟ ปีงบประมาณ 2546-2549 -ตาราง 6.6การขนส่งทางน้ำ ปีงบประมาณ 2545-2549 -ตาราง 6.7การขนส่งทางอากาศ พ.ศ. 2543-2547 บทที่ 7 การสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ -แผนภูมิ --แผนภูมิ 7.1อัตราการได้รับบริการโทรศัทพ์ ปี 2543-2549 --แผนภูมิ 7.2อัตราการขยายตัวของการโทรคมนาคมและไปรษณีย์ในประเทศ ปี 2542-2548 -ตาราง -ตาราง 7.1โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 7.2การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2546-2549 -ตาราง 7.3การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2546-2549 -ตาราง 7.4การโทรคมนาคมและไปรษณีย์ พ.ศ. 2544-2548 -ตาราง 7.5อัตราการขยายตัวของการโทรคมนาคมและไปรษณีย์ พ.ศ. 2544-2548 บทที่ 8 การท่องเที่ยว -แผนภูมิ --แผนภูมิ 8.1รายได้ รายจ่าย และดุลการท่องเที่ยว ปี 2542-2548 --แผนภูมิ 8.2จำนวนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย 10 อันดับแรก จำแนกตามประเทศที่อยู่อาศัย ปี 2549 -ตาราง --ตาราง 8.1จำนวนนักท่องเที่ยว วันพักเฉลี่ย และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน พ.ศ. 2544-2548 --ตาราง 8.2มูลค่าการท่องเที่ยว อัตราการขยายตัว และอัตราร่อยละของ GDP ของดุลการท่องเที่ยวของประเทศไทย พ.ศ. 2544-2548 --ตาราง 8.3สัดส่วนของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2544-2548 --ตาราง 8.4สัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย จำแนกตามประเทศที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 8.5อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย จำแนกตามประเทศที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 8.6สัดส่วนของคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ จำแนกตามจุดหมายหลัก พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 8.7อัตราการขยายตัวของคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ จำแนกตามจุดหมายหลัก พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 8.8จำนวนนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาในประเทศไทย 10 อันดับแรก จำแนกตามประเทศที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 8.9จำนวนคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ 10 อันดับแรก จำแนกตามจุดหมายหลัก พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 8.10จำนวนสถานที่พักและห้องพัก จำแนกตามประเภทสถานประกอบการ พ.ศ. 2544-2548 --ตาราง 8.11ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของสถานที่พัก และห้องพัก จำแนกตามประเภทสถานประกอบการ พ.ศ. 2544-2548 บทที่ 9 เงินตรา การเงิน การประกันภัย และดุลการชำระเงิน -แผนภูมิ --แผนภูมิ 9.1อัตราร้อยละของปริมาณเงิน M2 ต่อ GDP ณ ราคาประจำปี ปี 2543-2549 --แผนภูมิ 9.2สัดส่วนของหนี้ต่างประเทศต่อ GDP และสัดส่วนภาวะการชำระหนี้ต่อรายได้ฯ ปี 2545-2549 -ตาราง -ตาราง 9.1ปริมาณเงิน ณ สิ้นงวด พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 9.2อัตราการขยายตัวของปริมาณเงิน พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 9.3อัตราร้อยละของปริมาณเงินต่อ GDP ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 9.4เงินรับฝาก จำแนกตามสถาบันการเงิน พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 9.5อัตราการขยายตัวเงินรับฝาก จำแนกตามสถาบันการเงิน พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 9.6เงินให้กู้ยืม จำแนกตามสถาบันการเงิน พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 9.7อัตราการขยายตัวเงินให้กู้ยืม จำแนกตามสถาบันการเงิน พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 9.8ยอดคงค้าง NPL ทั้งระบบ จำแนกตามสถาบันการเงิน พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 9.9อัตราร้อยละของยอดคงค้าง NPL ต่อสินเชื่อรวม จำแนกตามสถาบันการเงิน พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 9.10ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และมูลค่าการซื่อขาย ณ สิ้นปี พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 9.11อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 9.12อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 9.13การรับประกันชีวิต จำแนกตามชนิดกรมธรรม์ พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 9.14ดุลการชำระเงิน พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 9.15เงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิภาคเอกชน พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 9.16เงินสำรองระหว่างประเทศ พ.ศ. 2545-2549 -ตาราง 9.17หนี้ต่างประเทศ พ.ศ. 2545-2549 บทที่ 10 การคลัง -แผนภูมิ --แผนภูมิ 10.1ฐานะการคลังรัฐบาล ปีงบประมาณ 2544-2548 --แผนภูมิ 10.2หนี้สาธารณะคงค้าง ปีงบประมาณ 2545-2549 -ตาราง --ตาราง 10.1ฐานการคลังตามระบบบัญชีการคลัง ปีงบประมาณ 2544-2548 --ตาราง 10.2ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของฐานะการคลัง ปีงบประมาณ 2544-2548 --ตาราง 10.3สัดส่วนฐานะการคลังต่อ GDP ณ ราคาประจำปี ปีงบประมาณ 2544-2548 --ตาราง 10.4หนี้สาธารณะคงค้าง ปีงบประมาณ 2545-2549 --ตาราง 10.5อัตราการขยายตัวของหนี้สาธารณะคงค้าง ปีงบประมาณ 2545-2549 --ตาราง 10.6สัดส่วนของหนี้สาธารณะคงค้าง ต่อ GDP ณ ราคาปีปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2545-2549 บทที่ 11 ราคา -แผนภูมิ --แผนภูมิ 11.1ดัชนีราคาผู้บริโภค จำแนกตามหมวดสินค้า ปี 2545-2549 --แผนภูมิ 11.2อัตราเงินเฟ้อ ปี 2545-2549 -ตาราง --ตาราง 11.1ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป และอัตราเงินเฟ้อ จำแนกตามหมวดสินค้า พ.ศ. 2546-2549 --ตาราง 11.2ดัชนีราคาผู้บริโภครายได้น้อย จำแนกตามหมวดสินค้า พ.ศ. 2546-2549 --ตาราง 11.3ดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท จำแนกตามหมวดสินค้า พ.ศ. 2546-2549 --ตาราง 11.4ดัชนีราคาผู้ผลิต จำแนกตามการผลิต พ.ศ. 2546-2549 --ตาราง 11.5ดัชนีราคาผู้ผลิต จำแนกตามขั้นตอนการผลิต พ.ศ. 2546-2549 --ตาราง 11.6ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง จำแนกตามการผลิต พ.ศ. 2546-2549 --ตาราง 11.7ดัชนีราคาส่งออก จำแนกตามการสินค้า พ.ศ. 2546-2549 บทที่ 12 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิทธิบัตร -แผนภูมิ --แผนภูมิ 12.1ค่าใช้จ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาและอัตราร้อยละของ GDP ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2543-2547 --แผนภูมิ 12.2อัตราส่วนการพึ่งพาของสิทธิบัตรไทย ปี 2544-2548 -ตาราง --ตาราง 12.1จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเทียบเป็นการทำงานเต็มเวลา พ.ศ. 2542-2546 --ตาราง 12.2ค่าใช้จ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนา และอัตราร้อยละของ GDP ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2543-25473 --ตาราง 12.3จำนวนและร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่เข้าใหม่ และผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามระดับการศึกษา พ.ศ. 2544-2548 --ตาราง 12.4จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอ และสิทธิบัตรที่ได้รับของคนในประเทศ และของต่างประเทศและอัตราส่วนการพึ่งพาของสิทธิบัตรไทย พ.ศ. 2544-2548 --ตาราง 12.5สัดส่วนจำนวนสิทธิ่บัตรที่ยื่นขอ และสิทธิบัตรได้รับของคนในประเทศ และของต่างประเทศ พ.ศ. 2544-2548 บทที่ 13 รายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือน -แผนภูมิ --แผนภูมิ 13.1รายได้ และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ปี 2543-2549 --แผนภูมิ 13.2อัตราร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ประจำของครัวเรือน โดยการจำแนกตามครัวเรือน 5 กลุ่ม เรียงลำดับตามรายได้ประจำต่อคนต่อเดือน ปี 2543-2549 -ตาราง --ตาราง 13.1รายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน พ.ศ. 2543-2549 --ตาราง 13.2สัดส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ พ.ศ. 2543-2549 --ตาราง 13.3สัดส่วนของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามแหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2543-2549 --ตาราง 13.4สัดส่วนของหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม พ.ศ. 2543-2549 --ตาราง 13.5อัตราร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ประจำของครัวเรือน โดยการจำแนกครัวเรือน 10 กลุ่ม เรียงลำดับของรายได้ประจำต่อคนต่อเดือน พ.ศ. 2543-2549 --ตาราง 13.6ดัชนีความยากจน พ.ศ. 2541-2549 บทที่ 14 ด้านเศรษฐกิจอื่นๆ -แผนภูมิ --แผนภูมิ 14.1จำนวนและพื้นที่อาคารโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่ ปี 2541-2549 --แผนภูมิ 14.2จำนวนและความยาวของสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่ ปี 2541-2549 -ตาราง --ตาราง 14.1จำนวนผู้ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง จำนวนสิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงเรือน พ.ศ. 2545-2549 --ตาราง 14.2จำนวนผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง จำนวนสิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้างของสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน พ.ศ. 2546-2549 --ตาราง 14.3สัดส่วนของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง จำนวนสิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้างของสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน พ.ศ. 2546-2549 --ตาราง 14.4อัตราการขยายตัวของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง จำนวนสิ่งก่อสร้าง อาคารโรงเรือนจำแนกตามชนิดของอาคาร พ.ศ. 2546-2549 --ตาราง 14.5อัตราการขยายตัวของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างใหม่ และพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือน พ.ศ. 2546-2549 --ตาราง 14.6ปริมาณ และร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของการซื้อขายที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2544-2548 --ตาราง 14.7การขอจดทะเบียนอาคารชุด และร้อยละของการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2544-2548 --ตาราง 14.8จำนวนที่อยู่อาศัยใหม่ และร้อยละของการเปลี่ยนแปลง จำแนกตามประเภทของที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2544-2548 บทที่ 15 ขีดความสามารถในการแข่งขัน -แผนภูมิ --แผนภูมิ 15.1การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย 4 ด้าน ปี 2545-2549 --แผนภูมิ 15.2การจัดลำดับดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ จำแนกตามประเทศ ปี 2548-2549 -ตาราง --ตาราง 15.1อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย จำแนกตามปัจจัยหลัก พ.ศ. 2548-2549 --ตาราง 15.2อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย จำแนกตามปัจจัยหลัก พ.ศ. 2545-2549 คำนิยาม ปกหลัง
dc.identifier2551_เศรษฐกิจไทย50_52872.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/455061
dc.language.isothaTH
dc.publisherเท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่นTH
dc.subjectภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2550TH
dc.subjectเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2550TH
dc.titleเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ.2550 = Thai economic indicators 2007TH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2551
nalt.libBibNumber52872TH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2551_เศรษฐกิจไทย50_52872.pdf
ขนาด:
8.74 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล