รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันกับแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลอ้างอิง
ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (2005). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันกับแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/324079.
View online Resources