รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันกับแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

dc.contributor.authorยงยุทธ แฉล้มวงษ์TH
dc.date.accessioned2012-09-19T17:56:05Z
dc.date.available2012-09-19T17:56:05Z
dc.date.issued2005TH
dc.description.sponsorshipสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาTH
dc.description.tableofcontentsปก บทคัดย่อ Abstract กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ บทที่ 1 บทนำ -1.1 หลักการและเหตุผล -1.2 วัตถุประสงค์ -1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ -1.4 ขอบเขตการวิจัย บทที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัย -2.1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง -2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย -2.3 ระเบียบวิธีวิจัย บทที่ 3 ผลการศึกษาในจังหวัดสุมทรสาคร -3.1 แรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร -3.2 ผลการศึกษาภาคสนาม -3.3 บทสัมภาษณ์เพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ บทที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะ -4.1 สรุป -4.2 ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้ทำวิจัย
dc.format.extent62TH
dc.identifierสว.2548_แรงงานต่างด้าว.pdfTH
dc.identifier.isbn2147483647TH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/324079
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาTH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาTH
dc.subjectสารสนเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภาTH
dc.titleรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันกับแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครTH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreรายงานการวิจัยTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilTypeวุฒิสภา
nalt.date.issuedBE2548
nalt.publicationPlaceกรุงเทพมหานครTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
สว.2548_แรงงานต่างด้าว.pdf
ขนาด:
452.96 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format