รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

dc.contributor.orgUnitคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภาTH
dc.date.accessioned2022-12-26T06:39:58Z
dc.date.available2022-12-26T06:39:58Z
dc.date.issued2022-12-26TH
dc.description.tableofcontentsปก หนังสือนำ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา คณะอนุกรรมาธิการศึกษาภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาลภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค COVID 19 รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เรื่อง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 -1. การดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ -2. วิธีการพิจารณาศึกษา -3. ผลการพิจารณา คำนำ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สารบัญ บทที่ 1 บทนำ -1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา -1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย -1.3 ขอบเขตการวิจัย -1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ -1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -2.1 การระบาดของโรคระบาดใหญ่ (โควิด 19) และผลกระทบต่อกำลังคนด้านการพยาบาล -2.2 สถานการณ์ด้านกำลังคนด้านการพยาบาลในการตอบสนองต่อสถานการณ์การระบาดของโรคระบาดใหญ่ (โควิด 19) -2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา -3.1 วิธีการศึกษา -3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง -3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย -3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ -3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล -3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 4 ผลการศึกษา -4.1 สถานการณ์ บทบาทหน้าที่ ผลกระทบของวิชาชีพพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 -4.2 ภาวะสุขภาพในการปฏิบัติงานของวิชาชีพพยาบาลในแต่ละระดับ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ -5.1 สรุปผล -5.2 การอภิปรายผล -5.3 ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก -ภาคผนวก ก แบบวิเคราะห์เอกสาร -ภาคผนวก ข แบบการนำเสนอข้อมูลตามประเด็นที่กำหนด ของคณะอนุกรรมาธิการและการซักถามสัมภาษณ์ข้อสงสัยเชิงลึก -ภาคผนวก ค แบบสนทนากลุ่ม -ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ -ภาคผนวก จ สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
dc.format.extent148TH
dc.identifiersnCR125651226.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/606746
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาTH
dc.relationเอกสารแนบระเบียบวาระ วุฒิสภา วันที่ 26 ธันวาคม 2565TH
dc.source.urihttps://pis.parliament.go.th/PARFileDownloadProxy/download?s=UxtcUp3G04bahc41RR_3YCH0wWvnLBgmdtII3yMWRQVf1RnU8dacRFabY942Q1I3uErDpMfEUtRDfg5bt6ips4Xswg9xAJwiRHgdaBUULpFThszTqmrUV3SAGm1DTOCLgJcAJmxNUD5La-RVYtNSXZTKHKVtSB8j5fs=&ref=2343897&n=1TH
dc.subjectพยาบาลTH
dc.subjectวิชาชีพพยาบาลTH
dc.titleรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภาTH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreรายงาน/ผลงานกรรมาธิการวุฒิสภาTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.committeeคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภาTH
nalt.councilTypeวุฒิสภา
nalt.date.issuedBE2565-12-26
nalt.date.sitting2022TH
nalt.date.sittingBE2565
nalt.dateAgenda2022-12-26TH
nalt.dateAgendaBE2565-12-26
nalt.dateProposed2022-11-02TH
nalt.dateProposedBE2565-11-02
nalt.meetingCategoryการประชุมวุฒิสภาTH
nalt.meetingSessionTypeสามัญประจำปีครั้งที่สองTH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
nalt.sittingNo13TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
snCR125651226.pdf
ขนาด:
14.54 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format