แนวทางการพัฒนาการจัดเอกสารวิชาการประกอบการประชุมคณะกรรมาธิการของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา

dc.contributor.authorสุภาพร อาจเดชTH
dc.date.accessioned2022-02-25T06:47:16Z
dc.date.available2022-02-25T06:47:16Z
dc.date.issued2017TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทที่ 1 บทนำ -1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา -1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา -1.3 ขอบเขตการศึกษา -1.4 วิธีดำเนินการศึกษา -1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ -1.6 คำนิยามศัพท์ บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารวิชาการ -2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการและการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมาธิการ -2.3 แนวคิดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติพื้นฐานในการแก้ปัญหา -2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน -2.5 แนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ -2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร -2.7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการศึกษา -3.1 ขอบเขตของการศึกษา -3.2 การเลือกพื้นที่ศึกษา -3.3 กลุ่มตัวอย่าง -3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล -3.5 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล -3.6 การนำเสนอข้อมูล -3.7 ระยะเวลาในการศึกษา บทที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานและกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา -4.1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร -4.2 สำนักกรรมาธิการ 3 -4.3 กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา บทที่ 5 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาการจัดทำเอกสารวิชาการประกอบการประชุมคณะกรรมาธิการของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา -5.1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุในจัดทำเอกสารประเกอบการประชุมคณะกรรมาธิการของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา -5.2 แนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดทำเอกสารวิชาการประกอบการประชุมคณะกรรมาธิการของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา บทที่ 6 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ -6.1 สรุปผลการศึกษา -6.2 อภิปรายผลการศึกษา -6.3 ข้อเสนอแนะ สารบัญตาราง -ตารางที่ 1 สรุปปัญหา สาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดทำเอกสารวิชาการประกอบการประชุมคณะกรรมาธิการของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา สารบัญภาพ -ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารจัดการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บรรณานุกรม ประวัติผู้ศึกษา
dc.format.extent78TH
dc.identifier2560_การจัดทำเอกสารวิชาการ_คณะกรรมาธิการ_สุภาพร.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/593326
dc.language.isothaTH
dc.subjectการจัดทำเอกสารวิชาการTH
dc.subjectการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมาธิการTH
dc.subjectการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานTH
dc.subjectการจัดการความรู้TH
dc.subjectการพัฒนาบุคลากรTH
dc.subjectการบริหารจัดการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.titleแนวทางการพัฒนาการจัดเอกสารวิชาการประกอบการประชุมคณะกรรมาธิการของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษาTH
dc.typeText
mods.genreเอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล (นบส.)TH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2560
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2560_การจัดทำเอกสารวิชาการ_คณะกรรมาธิการ_สุภาพร.pdf
ขนาด:
24.86 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format